Będą robione zakupy dla osób w kwarantannie

Z ini­cja­ty­wy gale­rii Odrzań­skie Ogro­dy rusza “pogo­to­wie zaku­po­we”.

W kwa­ran­tan­nie prze­by­wa ponad 1200 miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Ponad­to 1662 jest pod­da­nych izo­la­cji w związ­ku ze stwier­dzo­nym zaka­że­niem koro­na­wi­ru­sem. Dla osób, któ­re nie mogą opusz­czać miej­sca swo­je­go zamiesz­ka­nia przy­go­to­wa­no “pogo­to­wie zaku­po­we”.

Skie­ro­wa­ne jest do osób w kwa­ran­tan­nie, nie­peł­no­spraw­nych oraz senio­rów, któ­rzy nie mogą lub mają pro­ble­my z opusz­cze­niem miej­sca zamiesz­ka­nia i nie są w sta­nie sami zre­ali­zo­wać pod­sta­wo­wych zaku­pów. Aby wziąć udział w akcji wystar­czy zadzwo­nić pod dedy­ko­wa­ny numer tele­fo­nu: 532 573 280 i usta­lić z koor­dy­na­tor­ką listę zaku­pów oraz ter­min ich dostar­cze­nia.

Zaży­czyć moż­na sobie prak­tycz­nie każ­dej rze­czy – począw­szy od środ­ków czy­sto­ści, przez arty­ku­ły spo­żyw­cze, po mate­ria­ły pla­stycz­ne. Wła­ści­wie wszyst­ko, co dostęp­ne jest w funk­cjo­nu­ją­cych skle­pach Gale­rii Odrzań­skie Ogro­dy. Usta­lo­na lista nie ma gra­ni­cy ilo­ścio­wej, jed­nak zaku­py win­ny mie­ścić się mię­dzy 100zł a 300zł. Roz­li­cze­nie zaku­pów nastą­pi w momen­cie dostar­cze­nia zamó­wie­nia i moż­li­we będzie wyłącz­nie w posta­ci gotów­ki – koor­dy­na­tor skon­tak­tu­je się z każ­dym Uczest­ni­kiem przed przy­jaz­dem i prze­ka­że infor­ma­cje o dokład­nej kwo­cie wid­nie­ją­cej na para­go­nie.

Akcja trwa od ponie­dział­ku do piąt­ku i star­tu­je już 19 listo­pa­da!

Ilość uczest­ni­ków dane­go dnia limi­to­wa­na jest do 15.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting