Będą kolejne inteligentne przejścia dla pieszych powstaną w Kędzierzynie-Koźlu

Mia­sto pozy­ska­ło na ten cel 100 tysię­cy zło­tych.

Pierw­sze inte­li­gent­ne przej­ście dla pie­szych powsta­nie na uli­cy Łuka­sie­wi­cza. Teraz pla­no­wa­ne są kolej­ne.

Mia­sto pozy­ska­ło 100 tysię­cy zło­tych dofi­nan­so­wa­nia na moder­ni­za­cję pasów w sąsiedz­twie szkół pod­sta­wo­wych. Wczo­raj (21.05) w sie­dzi­bie Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w War­sza­wie pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska ode­bra­ła sym­bo­licz­ny “czek” z rąk wice­mi­ni­stra Jaro­sła­wa Zie­liń­skie­go.

W naj­bliż­szych mie­sią­cach nowo­cze­sne roz­wią­za­nia zoba­czy­my przy alei Jana Paw­ła II przy skrzy­żo­wa­niu z uli­cą Miesz­ka I oraz przy uli­cy Szkol­nej na wyso­ko­ści schro­nu prze­ciw­lot­ni­cze­go. Pro­jekt zakła­da tak­że prze­pro­wa­dze­nie dodat­ko­wych zajęć dla dzie­ci z zakre­su bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym oraz zakup odbla­sków dla malu­chów.

Całość zada­nia wynie­sie 119 tysię­cy zło­tych, z cze­go wkład wła­sny gmi­ny to zale­d­wie 15 pro­cent.

Jak usta­li­li fachow­cy od bez­pie­czeń­stwa na dro­dze, prze­cięt­na reak­cja kie­row­cy na poja­wie­nie się prze­szko­dy przed jego autem i wci­śnię­cie peda­łu hamul­ca to 0,8 – 1 s. Do tego trze­ba doli­czyć 0,3 – 0,4 s. na zadzia­ła­nie ukła­du hamul­co­we­go. W naj­lep­szym razie jest to więc 1,1 s., w naj­gor­szym – 1,4 s. W prak­ty­ce przy pręd­ko­ści 30 km/h, dro­ga zatrzy­ma­nia wynie­sie ok. 17 m, a przy pręd­ko­ści 50 km/h – ok. 32 m.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting