Będą duże Targi Edukacji. Powiat uatrakcyjnił ofertę kształcenia

Zna­ko­mi­ta oka­zja dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych.

Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu z myślą o nich przy­go­to­wu­je Tar­gi Edu­ka­cji, któ­re odbę­dą się w śro­dę 20 mar­ca w hali spor­to­wej przy al. JP II w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

– Będą sto­iska naszych wszyst­kich szkół, przy­go­to­wu­je­my pre­zen­ta­cje fil­mo­we, występ orkie­stry żeglu­gi, ale oczy­wi­ście naj­waż­niej­szy będzie ten bez­po­śred­ni kon­takt – mówi wice­sta­ro­sta powia­tu Józef Gisman.

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez powiat wyni­ka, że ucznio­wie przy wybo­rze szko­ły naj­pierw suge­ru­ją się opi­nia­mi rodzi­ców, póź­niej zna­jo­mych i kole­gów.

– Dla nas to jasny sygnał, że tar­gi, a co za tym idzie kon­takt naszych uczniów i nauczy­cie­li z mło­dzie­żą jest bar­dzo waż­ny przy wybo­rze szko­ły i kie­run­ków, czę­sto to on decy­du­je – doda­je wice­sta­ro­sta powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

Szko­ły nad­zo­ro­wa­ne przez powiat uru­cha­mia­ją w tym roku kil­ka nowych kie­run­ków naucza­nia, mogą się też pochwa­lić czte­re­ma srebr­ny­mi tar­cza­mi jako­ści w ran­kin­gu „Per­spek­tyw”. Z danych wyni­ka, że chce się w nich kształ­cić coraz wię­cej uczniów z innych miast, są więc dobrze postrze­ga­ne na zewnątrz. Tar­gi odbę­dą się w godz. 10–12.

fot. AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting