Beata Malajka zostanie nowym sekretarzem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Była dyrek­tor MOK i sze­fo­wa Powia­to­we­go Cen­trum Usług Wspól­nych obej­mie jed­no z naj­waż­niej­szych sta­no­wisk w kędzie­rzyń­sko-koziel­skim samo­rzą­dzie.

Zakoń­czy­ła się pro­ce­du­ra nabo­ru na sta­no­wi­sko sekre­ta­rza powia­tu w Sta­ro­stwie Powia­to­wym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Komi­sja kon­kur­so­wa uzna­ła, że sta­no­wi­sko to powin­no zostać powie­rzo­ne Beacie Malaj­ce.

W uza­sad­nie­niu czy­ta­my m.in., że: “Beata Malaj­ka speł­ni­ła wyma­ga­nia for­mal­no-praw­ne okre­ślo­ne w ogło­sze­niu o nabo­rze. Pod­czas prze­pro­wa­dzo­nej roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej zapre­zen­to­wa­ła wie­dzę i doświad­cze­nie zawo­do­we, któ­re pozwo­li­ły Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej naj­wy­żej oce­nić jej kwa­li­fi­ka­cje na sta­no­wi­sko Sekre­ta­rza Powia­tu”.

Beata Malaj­ka od 2012 do 2015 była dyrek­to­rem Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Póź­niej peł­ni­ła sta­no­wi­sko pre­ze­sa Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej „Piast” w Brze­gu. W 2016 roku Beata Malaj­ka wygra­ła kon­kurs na dyrek­to­ra Powia­to­we­go Cen­trum Usług Wspól­nych.

To nie koniec zmian kadro­wych w sta­ro­stwie. Kil­ka dni temu roz­strzy­gnię­to tak­że kon­kurs na przy­ję­cie dwóch osób do wydzia­łu komu­ni­ka­cji. Zosta­ną zatrud­nio­ne w miej­sce dwóch pań, któ­re ode­szły nie­daw­no na eme­ry­tu­rę.

Do ponie­dział­ku moż­na było też skła­dać CV na sta­no­wi­sko pod­in­spek­to­ra w Wydzia­le Geo­de­zji, Kar­to­gra­fii, Kata­stru i Nie­ru­cho­mo­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting