Byli tak pijani, że chcieli zasnąć na chodniku | 7DNI Byli tak pijani, że chcieli zasnąć na chodniku - 7DNI

Byli tak pijani, że chcieli zasnąć na chodniku

Dzię­ki czuj­no­ści poli­cjan­tów praw­do­po­dob­nie uda­ło się ura­to­wać życie dwóch męż­czyzn z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Każ­dej zimy na Opolsz­czyź­nie docho­dzi do co naj­mniej kil­ku wypad­ków śmier­tel­nych zwią­za­nych z zamar­z­nię­ciem osób nad­uży­wa­ją­cych alko­ho­lu. Do dwóch kolej­nych mogło dojść w ostat­nich dniach w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

W czwar­tek oko­ło godzi­ny 21:00 poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la zosta­li powia­do­mie­ni, że na par­kin­gu jed­ne­go z mar­ke­tów leży nie­trzeź­wy męż­czy­zna. Jak się oka­za­ło 29-latek, nie potra­fił ustać na nogach. Ponie­waż znaj­do­wał się w oko­licz­no­ściach zagra­ża­ją­cych jego życiu został dopro­wa­dzo­ny do wytrzeź­wie­nia.

Po pół­no­cy poli­cjan­ci ode­bra­li kolej­ne zgło­sze­nie z któ­re­go wyni­ka­ło, że na chod­ni­ku leży nie­trzeź­wy męż­czy­zna. Tym razem na wychło­dze­nie nara­żo­ny był pija­ny 52-latek, któ­ry rów­nież został dopro­wa­dzo­ny do wytrzeź­wie­nia.

- Przy­po­mi­na­my, że może­my powia­do­mić poli­cję o miej­scach, gdzie mogą prze­by­wać oso­by zagro­żo­ne wychło­dze­niem, tak­że poprzez apli­ka­cję Kra­jo­wa Mapa Zagro­żeń Bez­pie­czeń­stwa — pod­kre­śla kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy kędzie­rzyń­skiej poli­cji. — Wystar­czy wybrać odpo­wied­nią iko­nę i zazna­czyć miej­sce na mapie. Wska­za­ne miej­sce zosta­nie spraw­dzo­ne przez funk­cjo­na­riu­szy. Pamię­taj­my jed­nak, że takie zgło­sze­nie nie zastę­pu­je połą­cze­nia alar­mo­we­go w przy­pad­ku koniecz­no­ści natych­mia­sto­we­go udzie­le­nia pomo­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting