Bardzo dobre wyniki matur w kędzierzyńsko-kozielskich szkołach

W lice­ach zda­wal­ność prze­kro­czy­ła 94 pro­cent, w tech­ni­kach rów­nież była wyż­sza, niż śred­nia woje­wódz­ka i kra­jo­wa.

W tym roku matu­rzy­ści mie­li utrud­nio­ne zada­nie ze wzglę­du na pan­de­mię koro­na­wi­ru­sa i dłu­gą prze­rwę w tra­dy­cyj­nej nauce. Do swo­je­go naj­waż­niej­sze­go jak na razie egza­mi­nu w życiu przy­go­to­wy­wa­li się w domu. Jak widać po wyni­kach, bar­dzo się do tego przy­ło­ży­li.

- Do matu­ry w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim przy­stą­pi­ło 550 uczniów — infor­mu­je Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — W szko­łach pro­wa­dzo­nych przez samo­rząd powia­to­wy zda­wal­ność wynio­sła 81 proc. W obu naszych lice­ach na pozio­mie 94 proc., czy­li powy­żej śred­niej woje­wódz­kiej (79 proc.) i kra­jo­wej (81,1 proc.).

Jak infor­mu­je dalej Adam Leci­bil, w tech­ni­kach zda­wal­ność wynio­sła 71 proc., przy śred­niej woje­wódz­kiej 66,3 proc. i kra­jo­wej na pozio­mie 62,2 proc., czy­li nasi matu­rzy­ści rów­nież skla­sy­fi­ko­wa­ni zosta­li powy­żej śred­niej w Pol­sce i na Opolsz­czyź­nie. To wstęp­ne wyni­ki matur dla tego­rocz­nych absol­wen­tów szkół pro­wa­dzo­nych przez powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski.

- Matu­ra była w tym roku inna niż wszyst­kie ze wzglę­du na pan­de­mię, po raz pierw­szy nie odby­ła się w maju, tyl­ko w czerw­cu — pod­su­mo­wu­je rzecz­nik sta­ro­stwa. — Egza­mi­ny popraw­ko­we odbę­dą się 8 wrze­śnia. Przy­stą­pią do nich ucznio­wie, któ­rym nie powio­dło się na jed­nym egza­mi­nie obo­wiąz­ko­wym. Wyni­ki będą zna­ne 30 wrze­śnia.

fot. Sta­ro­stwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting