Wojciech Potocki

Jak załatwić sprawę w starostwie? Nowe zasady

Głów­ny budy­nek Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu jest sze­rzej dostęp­ny dla peten­tów od 1 czerw­ca. Pre­mier...

Siedziba Straży Miejskiej tymczasowo przeniesiona

Na czas remon­tu ofi­cy­ny Straż Miej­ska znaj­du­je się w budyn­ku przy uli­cy Pia­stow­skiej 15. Naj­waż­niej­sza infor­ma­cja jest taka, że...

Mamy pięciu kolejnych ozdrowieńców w powiecie

To czte­ry kobie­ty i męż­czy­zna. W całym woje­wódz­twie do zdro­wia doszło już bli­sko 300 osób. Wśród osób, któ­re wła­śnie...

Będą remontowane drogi na osiedlu Kuźniczka

Mia­sto wyda na to 1,1 milio­na zło­tych. Poło­wa wydat­ków zosta­nie sfi­nan­so­wa­na z Fun­du­szu Dróg Samo­rzą­do­wych. Osie­dle...

Najdroższe domy w Kędzierzynie-Koźlu. Ile kosztują?

Naj­wię­cej trze­ba dać za jed­ną z kamie­nic w Koź­lu — aż 2,65 milio­na zło­tych. Ale są też wyjąt­ko­wo dużo war­te domy jed­no-...

Kędzierzyńskie Orliki i stadiony już czynne. Można też korzystać ze skateparku

MOSiR otwo­rzył naj­waż­niej­sze obiek­ty spor­to­we w mie­ście. Miesz­kań­ców muszą się jed­nak sto­so­wać do zasad bez­pie­czeń­stwa....

Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce zakończone

Decy­zję taką pod­jął Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­cji. Mistrzem został ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le. Nie­ste­ty, pan­de­mia...

152 tysięcy złotych dla DPS-ów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Tyle pie­nię­dzy prze­ka­że Urząd Woje­wódz­ki w Opo­lu. To rzą­do­we wspar­cie dla pla­có­wek opie­kuń­czych. Pod­opiecz­ni domów pomo­cy...

Po kwarantannie kozielskie planty będą jeszcze lepszym miejscem na spacery

Pomi­mo epi­de­mii pra­ce budow­la­ne w Koź­lu trwa­ją nadal. Prze­bu­do­wa tere­nów zie­lo­nych powin­na się zakoń­czyć w waka­cje. Na...

Rośnie liczba ozdrowieńców. Kolejne 5 osób zakończyło leczenie z tytułu Covid-19.

Koro­na­wi­rus poko­na­ły dwie miesz­kan­ki powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go (w śred­nim i mło­dym wie­ku), któ­re były...

Protection Plugin made by Web Hosting