Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Klinika Nova dba o profilaktykę chorób urologicznych naszych mieszkańców

Kędzie­rzyń­ska kli­ni­ka po raz kolej­ny bie­rze udział w świa­to­wej akcji pod nazwą Uro­lo­gy Week. To zapla­no­wa­ne na tydzień...

Patryk Jaki przyjedzie do Kędzierzyna

Wes­prze tutaj Janu­sza Kowal­skie­go, kan­dy­da­ta na posła z opol­skie­go listy do Sej­mu Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Patryk Jaki...

W poniedziałek politycy spotkają się na debacie w DK Koźle

Orga­ni­zu­je ją sto­wa­rzy­sze­nie Kre­so­wian. Przy­ja­dą czo­ło­wi kan­dy­da­ci na posłów w regio­nie. Sto­wa­rzy­sze­nie Kre­so­wian...

Lada dzień rusza przebudowa kozielskiego szpitala

Dziś pod­pi­sa­no umo­wę na roz­bu­do­wę blo­ku ope­ra­cyj­ne­go oraz nowy OIOM. Wszyst­ko będzie kosz­to­wa 13 milio­nów zło­tych. Koziel­ski...

Poparcie Patryka Jakiego daje mu mocny atut w walce o mandat posła

Janusz Kowal­ski nie­zwy­kle dyna­micz­nie roz­po­czął kam­pa­nię wybor­czą. Wspie­ra go były wice­mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści, jed­na...

Bogdan Tomaszek powalczy o Senat z Romanem Kolkiem

Jeśli kan­dy­dat pra­wi­cy dobrze popra­cu­je w kam­pa­nii wybor­czej, to ma szan­se na poko­na­nie repre­zen­tan­ta Mniej­szo­ści...

Pożar na składowisku śmieci opanowany, ale dogaszanie potrwa wiele godzin

Ponad 100 stra­ża­ków wal­czy z ogniem na wysy­pi­sku śmie­ci w Sła­wię­ci­cach. Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la zosta­li...

Posłem jest krótko, ale rozpoznawalności mogłoby mu pozazdrościć wielu polityków

Kamil Bort­ni­czuk to naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cy w mediach opol­ski par­la­men­ta­rzy­sta pra­wi­cy. Na ile prze­ło­ży się to na...

Violetta Porowska mocno weszła w kampanię wyborczą

Sze­fo­wa PiS na Opolsz­czyź­nie już kil­ka razy spo­tka­ła się z miesz­kań­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la. Zabie­ga o ich gło­sy,...

Katarzyna Czochara ma w tych wyborach wiele do udowodnienia

Kan­dy­dat­ka PiS do Sej­mu przez pra­wie trzy lata była sze­fo­wą regio­nal­nych struk­tur. W kam­pa­nii i w paź­dzier­ni­ko­wych...

Protection Plugin made by Web Hosting