Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Jeździeckie  Mistrzostwa Gwiazd odbędą się w najbliższy weekend

Ze wzglę­du na obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, w tym roku orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją jed­nak do śle­dze­nia rela­cji on-line....

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja mówią Stop kradzieży wody z hydrantów

Miesz­kań­cy pod­łą­cza­ją się do rur i nie­le­gal­nie pod­le­wa­ją traw­ni­ki albo inne nasa­dze­nia. Ska­la pro­ce­de­ru rośnie...

Obwodnica północna Kędzierzyna-Koźla jest już w połowie gotowa

W związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi pra­ca­mi zamknię­ta zosta­ła uli­ca Nał­kow­skiej, ale otwar­to ul. Nowo­wiej­ską. W lip­cu zaawan­so­wa­nie...

Będzie więcej bezpiecznych przejść dla pieszych. Gdzie powstaną?

Zain­we­stu­je w nie powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski. Zmi­ni­ma­li­zu­ją ryzy­ko wypad­ków dro­go­wych w new­ral­gicz­nych...

Wystawa o życiu kobiet w Auschwitz

Będzie moż­na ją zoba­czyć od 3 sierp­nia w Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej. Wer­ni­saż wysta­wy, udo­stęp­nio­nej przez Pań­stwo­we...

Ryzykując własne życie uratowali kobietę. Teraz ich odznaczono

Dwaj poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la otrzy­ma­li wła­śnie odzna­ki im. pod­ko­mi­sa­rza Poli­cji Andrze­ja Stru­ja. Ta histo­ria...

Taki krokodyl może pływać w Odrze. Jest ostrzeżenie policji

Gad uciekł z cze­skiej hodow­li. Nie­wy­klu­czo­ne, że dostał się do Odry. Kro­ko­dyl uciekł z hodow­li w Ostra­vie...

Nie żyje turysta z Kędzierzyna-Koźla. Jego ciało znaleziono w Tatrach

24-let­ni męż­czy­zna był poszu­ki­wa­ny od 15 lip­ca. Wybrał się na wypra­wę do sło­wac­kiej czę­ści gór. O zna­le­zie­niu cia­ła...

Policja szuka autorów tego graffiti

Wiel­ki napis powstał na budyn­ku przy al. Jana Paw­ła II w samym cen­trum mia­sta. Takich aktów wan­da­li­zmu jest w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Jest nowe miejsce do kąpieli na Dębowej

Od tego tygo­dnia kąpać się moż­na tak­że na Maka­da­mie. Wcze­śniej było to dozwo­lo­ne jedy­nie na pla­żach: Cen­tral­nej i Sto­do­le....

Protection Plugin made by Web Hosting