Leszek Stański | 7DNI - Part 119 Leszek Stański - Strona 119 - 7DNI
Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Kędzierzyńscy policjanci szukają “trucicieli” na drogach

Dro­gów­ka pro­wa­dzi akcję “Smog”. Eli­mi­nu­je z dro­gi auta, któ­re nie speł­nia­ją eko­lo­gicz­nych norm. Jed­nym z powo­dów...

Sabina Nowosielska będzie startowała z własnego komitetu

Sta­nie się tak, jak prze­wi­dy­wa­li obser­wa­to­rzy sce­ny poli­tycz­nej. Dziś Sabi­na Nowo­siel­ska jest fawo­ry­tem w jesien­nych wybo­rach....

Trójka handlarzy narkotykami z Kędzierzyna-Koźla w rękach CBŚ

Zna­le­zio­no przy nich ponad 2 kg mari­hu­any. Funk­cjo­na­riu­sze z Cen­tral­ne­go Biu­ra Śled­cze­go Zarzą­du w Opo­lu usta­li­li,...

Kędzierzynianie zapłacą teraz mandat kartą płatniczą

Poli­cjan­ci z naszej komen­dy są wła­śnie wypo­sa­ża­ni w odpo­wied­nie ter­mi­na­le. Dotych­czas taki sys­tem testo­wa­no w Opo­lu....

Uczniowie “Żeglugi” popłyną w rejs dookoła świata

Wezmą udział w wypra­wie słyn­ne­go Daru Pomo­rza. Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej przy­go­to­wu­jąc się do przy­szłej...

Kompletnie pijany kierowca tłumaczył się, że wypił… dwa piwa

Jadą­cy “węży­kiem” samo­chód zatrzy­ma­no o 1 w nocy. Męż­czy­zna tłu­ma­czył, że wra­ca z impre­zy, ale za wie­le nie wypił....

Uważajcie na fałszywych kominiarzy

Do miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la puka­ją oso­by przed­sta­wia­ją­ce się za człon­ków cechu. W rze­czy­wi­sto­ści mogą to być...

Kupcy kontra miasto. Zaostrza się spór o targowisko przy ul. Damrota

Han­dla­rzom nie podo­ba się pro­po­no­wa­na loka­li­za­cja i wzór sto­łów. Kolej­ne spo­tka­nie w tej spra­wie nie przy­nio­sło...

Po wielu latach ma powstać kolejny blok mieszkalny. Czy to tylko zagrywka wyborcza?

Czy to real­ny plan wspar­cia rodzin cze­ka­ją­cych na dach nad gło­wą, czy wybor­cza zagryw­ka? Nie­dłu­go się dowie­my. Wła­dze...

Kilkudziesięciu policjantów i strażaków szukało 50-latka. Wracał od kolegi i się zgubił

Akcja poszu­ki­waw­cza na szczę­ście zakoń­czy­ła się suk­ce­sem. W nocy ze śro­dy na czwar­tek dyżur­ny poli­cja dosta­ła sygnał o o...

Protection Plugin made by Web Hosting