admin

Spółka z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizuje ważną inwestycję dla produkcji nawozów

W Gru­pie Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn trwa reali­za­cja zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go “Moder­ni­za­cja węzła sprę­ża­nia gazu...

Nowy parking w centrum Koźla

Na rynek, do muzeum, a może na tar­go­wi­sko? W cen­trum Koź­la jest wie­le miejsc, któ­re czę­sto odwie­dza­ją miesz­kań­cy. Teraz...

Ruszyły zapisy do przedszkoli

W śro­dę roz­po­czął się nabór do miej­skich pla­có­wek dla dzie­ci, któ­re po raz pierw­szy będą do nich zapi­sy­wa­ne. Doty­czy on dzie­ci...

Rozwój Kędzierzyna-Koźla, który widać

Kędzie­rzyn-Koź­le wśród naj­le­piej roz­wi­ja­ją­cych się samo­rzą­dów w regio­nie. Zna­leź­li­śmy się w ści­słej czo­łów­ce...

Twój najlepszy przyjaciel czeka na Ciebie

Schro­ni­sko w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu od lat zapew­nia bez­piecz­ny azyl i god­ne warun­ki życia bez­dom­nym zwie­rzę­tom z nasze­go...

Jeszcze w tym roku ruszy rekrutacja do dużego zakładu na Polu Południowym

Sta­ro­sta Paweł Maseł­ko i wice­sta­ro­sta Józef Gisman spo­tka­li się w przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my Eko-Okna. Pro­du­cent kupił od...

Pierwszy na Opolszczyźnie, piąty w kraju

Zwią­zek Powia­tów Pol­skich opu­bli­ko­wał naj­now­szy ran­king gmin i powia­tów za 2021 rok. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski utrzy­mał...

Władze miasta z gospodarskimi wizytami na osiedlach

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska spo­tka­ła się m.in. z miesz­kań­ca­mi Bla­chow­ni i Sła­wię­cic. Towa­rzy­szył jej sta­ro­sta Paweł...

Fala włamań w Kędzierzynie-Koźlu. Giną pieniądze i biżuteria

W ostat­nich dniach mia­ło miej­sce co naj­mniej kil­ka przy­pad­ków tego prze­stępstw na tere­nie nasze­go powia­tu. W latach 90. wła­ma­nia były...

Kędzierzynianie grzeją już taniej

Rachun­ki za luty powin­ny być niż­sze śred­nio o pięć pro­cent. Miej­ski Zakład Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Protection Plugin made by Web Hosting