admin

Wezwał policjantów na pomoc. Przyjechali i znaleźli u niego dopalacze

25-lat­ko­wi z Kędzie­rzy­na-Koź­la gro­zi teraz do 3 lat wię­zie­nia. Dile­rzy nar­ko­ty­ków i dopa­la­czy muszą się liczyć...

Zagłosuj i zdecyduj o swoim osiedlu

Budżet oby­wa­tel­ski wkro­czył w klu­czo­wą fazę – ruszy­ło gło­so­wa­nie elek­tro­nicz­ne. Wystar­czy poświę­cić kil­ka minut przed...

Będą duże Targi Edukacji. Powiat uatrakcyjnił ofertę kształcenia

Zna­ko­mi­ta oka­zja dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjal­nych. Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu z myślą...

Studenci na oddziałach szpitala. Uczą się u nas zawodu

Przy­szłe pie­lę­gniar­ki i pie­lę­gnia­rze roz­po­czę­li prak­ty­ki w szpi­ta­lu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pierw­sze lek­cje dla...

Wymiana oświetlenia ruszyła na dobre

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu trwa LED-owa rewo­lu­cja: dotych­cza­so­we, ener­go­chłon­ne latar­nie sodo­we zastę­po­wa­ne są przez nowo­cze­sne...

Pokazali, że mają głowę do chemii

W Zespo­le Szkół nr 3 w Sła­wię­ci­cach roze­gra­no ósmą edy­cję Kon­kur­su „Che­micz­na Gło­wa”, w któ­rym rywa­li­zo­wa­ła...

Do jutra omijajcie parki

Ostat­nia wichu­ra spo­wo­do­wa­ła mnó­stwo szkód w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W miej­skich par­kach są usu­wa­ne i zabez­pie­cza­ne...

W Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się XXXI edycja festiwalu “Szantki”

Pie­śni żeglar­skich będzie moż­na posłu­chać 15 i 16 mar­ca w DK Koź­le i DK Che­mik. Szant­ki to jed­na z naj­lep­szych tego typu...

Uroczysty jubileusz Kliniki Nova. Są już z nami 5 lat!

Uro­dzi­no­wa gala odby­ła się w hote­lu Soli­da­ris. To jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się pla­có­wek medycz­nych na...

Doradzaliśmy na temat nawożenia i bezpieczeństwa

W stycz­niu i lutym Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. w part­ner­stwie z KRUS zor­ga­ni­zo­wa­ła cykl spo­tkań dla przed­sta­wi­cie­li bran­ży...

Protection Plugin made by Web Hosting