admin

W szkołach średnich będzie można zaszczepić się przeciw Covid-19

W szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go będzie moż­na zaszcze­pić się prze­ciw COVID-19. Licea, tech­ni­ka...

Mamy siedmiu nowych nauczycieli mianowanych

Mamy sied­miu nowych nauczy­cie­li mia­no­wa­nych, któ­rzy w kędzie­rzyń­skim sta­ro­stwie powia­to­wym zło­ży­li ślu­bo­wa­nie...

Chcesz być eko? Przyjdź na spotkanie i dowiedz się o możliwym dofinansowaniu

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le od wie­lu lat podej­mu­je inten­syw­ne dzia­ła­nia, któ­re mają wpływ na popra­wę jako­ści powie­trza. Miesz­kań­cy...

Kliknij i zmień swoje osiedle w ramach Budżetu Obywatelskiego

Tego­rocz­na edy­cja Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go wkro­czy­ła w klu­czo­wą fazę. Czas na gło­so­wa­nie! Do koń­ca wrze­śnia miesz­kań­cy...

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Wystarczy średnia ocen 4,9

Od 13 do 24 wrze­śnia będzie moż­na skła­dać wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium samo­rzą­du woje­wódz­twa opol­skie­go. Wspar­cie tra­fi do...

Nie zapomnij i spisz się w Spisie Powszechnym. Ostatnie dni!!!

Wrze­sień to ostat­ni dzwo­nek, aby wziąć udział w Naro­do­wym Spi­sie Powszech­nym Lud­no­ści i Miesz­kań 2021. Pamię­taj­my, że wszy­scy...

Koduj z Gigantami – Starcie Gigantów. Weź udział w warsztatach programistycznych

Mło­dzi pro­gra­mi­ści z Kędzie­rzy­na-Koź­la będą mogli ponow­nie wziąć udział w bez­płat­nych warsz­ta­tach pod okiem...

Dziś po przerwie wakacyjnej sesja rady miasta. Nadal on-line

To będzie pierw­sza po waka­cyj­nej prze­rwie sesja Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le. Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa posie­dze­nie raj­ców...

Powstało muzeum nie tylko dla fanów sportowych

Pierw­sze w Pol­sce Muzeum Pił­kar­skiej Koszul­ki powsta­ło w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu! Moż­na w nim podzi­wiać kolek­cjo­ner­skie...

Zielone autobusy od 1 września znów będą wozić naszą młodzież do szkół

Zie­lo­ne auto­bu­sy GTV BUS od 1 wrze­śnia będą ponow­nie wozić pasa­że­rów i co waż­ne uczniów z gmin powia­tu do szkół...

Protection Plugin made by Web Hosting