admin

Instalacja przetwarzania odpadów została rozbudowana

Dzię­ki niej mniej śmie­ci tra­fi na wysy­pi­sko w Sła­wię­ci­cach. Unia Euro­pej­ska wyma­ga od nas, aby spo­ry odse­tek odpa­dów pod­le­gał...

Tygodnik 7DNI nr 3/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Tygodnik 7DNI nr 2/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Koniec pata w sprawie wyboru dyrektora kozielskiego szpitala

Rada powia­tu uzna­ła, że komi­sja kon­kur­so­wa będzie mogła jed­nak wybrać mene­dże­ra w skła­dzie w jakim ją powo­ła­no. W skład...

Tygodnik 7DNI nr 1/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Zimowa opowieść w świątecznym nastroju

14 grud­nia dzie­ci z Przed­szko­la Publicz­ne­go nr 7 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapro­si­ły swo­ich naj­bliż­szych na spo­tka­nie pt.:...

Tygodnik 7DNI nr 50/2017

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Szpital z nowym sprzętem za setki tysięcy i operacjami jednego dnia

Nie są jesz­cze spo­pu­la­ry­zo­wa­ne i nie ma ich nikt w woje­wódz­twie, pra­wie nikt, bo ma je już szpi­tal w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu,...

Starosta dołączyła do zbiórki żywności dla Polaków mieszkających na Kresach

Już 5 rok z rzę­du miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la zbie­ra­ją żyw­ność dla roda­ków miesz­ka­ją­cych na Litwie, Bia­ło­ru­si...

Kolejne medale młodych pływaków

W sobo­tę i nie­dzie­lę Pły­wal­nia MOSiR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu gości­ła na swo­im base­nie naj­lep­szych pły­wa­ków...

Protection Plugin made by Web Hosting