admin

Już za tydzień czekają nas atrakcje IX Dni Twierdzy Koźle

Nie zabrak­nie akcen­tów mili­tar­nych, sto­isk z ręko­dzie­łem, zna­ko­mi­tym jedze­niem oraz obfi­tej muzycz­nej stra­wy dla ducha. XI Dni...

Wraz z rolnikami dziękowaliśmy za plony

Przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty ZAK S.A. bio­rą udział w uro­czy­sto­ściach dożyn­ko­wych. W nie­dzie­lę prze­ka­żą kolej­ną tonę...

Mieszkańcy miasta wybrali się na spacer po Koźlu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w dniu 30 sierp­nia zapro­si­ło miesz­kań­ców na prze­chadz­kę po mie­ście połą­czo­ną ze zwie­dza­nie zabyt­ków...

Marek Piasecki ogłosił start w wyborach na prezydenta miasta

Zwią­za­ny z ugru­po­wa­niem „Kukiz 15” przed­się­bior­ca z Kędzie­rzy­na-Koź­la posta­no­wił powal­czyć o naj­waż­niej­szy...

Tygodnik 7DNI nr 35/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Sprzedaj i kup płyty winylowe

1 wrze­śnia w godz. 12.00 – 15.00 w DK “Che­mik” odbę­dzie się kolej­na Gieł­da Winy­li. Wstęp jest bez­płat­ny dla wszyst­kich....

Święto bigbeatu w Parku Pojednania

Kolej­ne świę­to miło­śni­ków muzy­ki, a w szcze­gól­no­ści big­be­atu, któ­re odbę­dzie się 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia w Par­ku...

Będzie przeprowadzka czterech wydziałów starostwa

Czte­ry wydzia­ły Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zmie­nia­ją swo­ją sie­dzi­bę. Powia­to­wy Zespół ds. Orze­ka­nia...

Kolej, która służy już nam od 100 lat trafiła na znaczek

Kolej­ną okrą­głą rocz­ni­cę zwią­za­ną z Kędzie­rzy­nem-Koź­lem uczci Pocz­ta Pol­ska. 31 sierp­nia zosta­ną uro­czy­ście...

Międzynarodowy spływ Kłodnicą

Cze­ski i pol­ski język będą roz­brzmie­wać 8 wrze­śnia na Kłod­ni­cy. Na tra­sie z par­ku w Sła­wię­ci­cach do sta­dio­nu...

Protection Plugin made by Web Hosting