admin

Tygodnik 7DNI nr 24/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Posprzątali brzegi Odry i Kłodnicy, a później wypoczywali na pikniku ekologicznym

W nie­dzie­lę 10 czerw­ca, w godzi­nach poran­nych, roz­po­czę­ła się akcja sprzą­ta­nia brze­gów Odry i Kłod­ni­cy oraz likwi­da­cji...

Światowej sławy egiptolog prof. Andrzej Niwiński wygłosił wykład w Koźlu

W obec­nych pro­gra­mach szkol­nych cywi­li­za­cji sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu poświę­co­na jest jed­na godzi­na lek­cyj­na! Spo­tka­nia...

Piknik z okazji 70-lecia Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”

Pik­nik rodzin­ny na tere­nach Hali Spor­to­wej „Azo­ty” zgro­ma­dził licz­nych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Impre­za roz­po­czę­ła się...

Tygodnik 7DNI nr 23/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Popołudnie pełne wspomnień

W śro­dę w hote­lu Soli­da­ris odby­ła się uro­czy­sta gala uho­no­ro­wa­nia zasłu­żo­nych pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK S.A.,...

Indianie i kowboje zawładnęli Zespołem Szkół Specjalnych

Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu nauczy­cie­li i rodzi­ców powio­dło się przy­go­to­wa­nie wyjąt­ko­we­go Dnia Dziec­ka w Zespo­le Szkół...

Pierwsza część Dni Miasta za nami. Pogoda dopisała.

W tym roku pierw­szy dzień Dni Mia­sta zbiegł się z Dniem Dziec­ka i upły­nął przede wszyst­kim pod zna­kiem atrak­cji dla dzie­ci: tych...

Tygodnik 7DNI nr 22/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Pobiegli ulicami Koźla w VIII Biegu Koziołków

27 maja, po raz ósmy z Koziel­skie­go ryn­ku wystar­to­wa­li uczest­ni­cy Bie­gu Kozioł­ków. Spor­to­we zma­ga­nia odby­wa­ły się na dwóch...

Protection Plugin made by Web Hosting