admin

Tygodnik 7DNI nr 27/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Mamy finansowanie na wielkie inwestycje

Pod­pi­sa­nie z kon­sor­cjum ban­ków umów zwięk­sza­ją­cych kre­dyt do 3 mld zło­tych ozna­cza, że Gru­pa Azo­ty finan­so­wo...

Tygodnik 7DNI nr 26/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Wiły wianki i rzucały je do falującej wody…

23 czerw­ca na Przy­sta­ni Szkwał miesz­kań­cy nasze­go mia­sta licz­nie świę­to­wa­li naj­krót­szą noc w roku. To już szó­sta Noc...

Tygodnik 7DNI nr 25/2018

Tygo­dnik 7DNI nr 25/2018 22 – 28.06.2018 Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Zmiana organizacji ruchu w kędzierzyńskim śródmieściu

Od wtor­ku zamknię­te będą frag­men­ty al. Jana Paw­ła II i ul. Woj­ska Pol­skie­go. Kie­row­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie mają łatwe­go...

W niedzielę znów kibicujemy Biało-Czerwonym!

Bar­dzo oka­za­le wypa­dła inau­gu­ra­cja Stre­fy Kibi­ca, zor­ga­ni­zo­wa­nej na Mun­dial dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la przez Gru­pę...

Mariusz Szczygieł w Koźlu — spotkanie z kulturą czeską

Auto­ra „Got­tland” i „Zrób sobie raj” — Mariusz Szczy­gła — gości­ła w tym tygo­dniu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na...

Tomasz Raczek rozmawiał z widzami Kina Helios o filmie „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego

18 czerw­ca w kinie Helios w ramach cyl­ku „Kino Kone­se­ra” odbył się spe­cjal­ny seans fil­mo­wy z udzia­łem wybit­ne­go kry­ty­ka...

W wyścigu charytatywnym wystartowało ponad 300 kaczek

Wzo­rem innych miast 16 czerw­ca w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, po raz pierw­szy odbył się cha­ry­ta­tyw­ny wyścig kaczek. Głów­nym...

Protection Plugin made by Web Hosting