admin

Jest nowy sprzęt dla kozielskiego szpitala

Pomo­że naj­młod­szym pacjen­tom, a tra­fi na oddział ratun­ko­wy. Koziel­ski szpi­tal, choć nale­ży do naj­le­piej wypo­sa­żo­nych na...

Co tydzień 20.000 złotych, a na finał super ciągnik!

Zakup nawo­zów Gru­py Azo­ty to nie tyl­ko gwa­ran­cja wyż­szych plo­nów, ale tak­że szan­sa na wygra­nie nie­zwy­kle atrak­cyj­nych nagród....

Z Pucharem Polski złożyli wizytę w Grupie Azoty ZAK S.A.

30 stycz­nia zdo­byw­cy Pucha­ru Pol­ski 2019 – dru­ży­na ZAKSY Kędzie­rzyn-Koź­le odwie­dzi­ła Głów­ne­go Spon­so­ra. Pod­czas wizy­ty cała...

Liderzy bezpieczeństwa nagrodzeni

We wto­rek, 5 lute­go Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. po raz kolej­ny przy­zna­ła nagro­dy pra­cow­ni­kom, któ­rzy swo­ją posta­wą wska­zu­ją na...

W Sylwestra panie kończą pracę szybciej

Tak będzie przy­naj­mniej w Urzę­dzie Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wigi­lia w ogó­le była dniem nie­pra­cu­ją­cym...

Do tej pracy trzeba czuć chemię

O zatrud­nie­niu w Gru­pie Azo­ty marzy wie­lu mło­dych ludzi. Przy­kład San­dry Fra­nec­ki dowo­dzi, że ten ambit­ny cel moż­na zre­ali­zo­wać...

Napadł na niepełnosprawnego, zabrał mu pieniądze i zegarek

29-latek kopał cho­re­go, a potem okradł. Gro­zi mu do 12 lat wię­zie­nia. Do poli­cjan­tów z Kędzie­rzy­na-Koź­la zgło­sił się...

Ukrainiec pobił kędzierzynianina na śmierć

Śledz­two w spra­wie pro­wa­dzi pro­ku­ra­tu­ra rejo­no­wa. Nie udzie­la jed­nak zbyt wie­lu infor­ma­cji na ten temat. Zbrod­nia wywo­ła­ła...

Wiadomo, którędy pobiegnie północna obwodnica miasta

Spe­cjal­ną mapę na pod­sta­wie danych GDD­KiA przy­go­to­wa­ło Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Sła­wię­cic. Dotych­czas wie­dzie­li­śmy jedy­nie,...

Tygodnik 7DNI nr 42/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Protection Plugin made by Web Hosting