admin

Tygodnik 7DNI nr 50/2017

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Szpital z nowym sprzętem za setki tysięcy i operacjami jednego dnia

Nie są jesz­cze spo­pu­la­ry­zo­wa­ne i nie ma ich nikt w woje­wódz­twie, pra­wie nikt, bo ma je już szpi­tal w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu,...

Starosta dołączyła do zbiórki żywności dla Polaków mieszkających na Kresach

Już 5 rok z rzę­du miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la zbie­ra­ją żyw­ność dla roda­ków miesz­ka­ją­cych na Litwie, Bia­ło­ru­si...

Kolejne medale młodych pływaków

W sobo­tę i nie­dzie­lę Pły­wal­nia MOSiR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu gości­ła na swo­im base­nie naj­lep­szych pły­wa­ków...

Tygodnik 7DNI nr 49/2017

Tygodnik 7DNI nr 49/2017

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

» Grupa Azoty chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem.

Weź na swoją innowację grant do 20 mln zł!

Gru­pa Azo­ty uru­cho­mi­ła nie­zna­ny dotąd w Pol­sce na taką ska­lę pro­gram wspar­cia dla auto­rów nowa­tor­skich pro­jek­tów...

Tygodnik 7DNI nr 48/2017

Tygodnik 7DNI nr 48/2017

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Decyzja o powrocie do transportu wodnego wpisuje się w rządową politykę wspierającą użeglowienie Odry.

Grupa Azoty stawia na transport wodny

W pią­tek, 27 paź­dzier­ni­ka z Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. ruszył pierw­szy prób­ny trans­port bar­ko­wy nawo­zów....

» Na wysokość zysku netto, który Spółka wypracowała w III kwartale 2017 r., niemal równorzędnie wpłynęły wyniki sprzedaży wyrobów głównych segmentów: nawozów i OXO.

Grupa Azoty ZAK S.A. odnotowuje dobre wyniki finansowe

W III kwar­ta­le 2017 r. spół­ka z Kędzie­rzy­na-Koź­la osią­gnę­ła zysk net­to w wyso­ko­ści 24 mln zł wobec 3 mln zł stra­ty...

Tygodnik 7DNI nr 47/2017

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Protection Plugin made by Web Hosting