admin

Studenci na oddziałach szpitala. Uczą się u nas zawodu

Przy­szłe pie­lę­gniar­ki i pie­lę­gnia­rze roz­po­czę­li prak­ty­ki w szpi­ta­lu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pierw­sze lek­cje dla...

Wymiana oświetlenia ruszyła na dobre

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu trwa LED-owa rewo­lu­cja: dotych­cza­so­we, ener­go­chłon­ne latar­nie sodo­we zastę­po­wa­ne są przez nowo­cze­sne...

Pokazali, że mają głowę do chemii

W Zespo­le Szkół nr 3 w Sła­wię­ci­cach roze­gra­no ósmą edy­cję Kon­kur­su „Che­micz­na Gło­wa”, w któ­rym rywa­li­zo­wa­ła...

Do jutra omijajcie parki

Ostat­nia wichu­ra spo­wo­do­wa­ła mnó­stwo szkód w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W miej­skich par­kach są usu­wa­ne i zabez­pie­cza­ne...

W Kędzierzynie-Koźlu odbędzie się XXXI edycja festiwalu “Szantki”

Pie­śni żeglar­skich będzie moż­na posłu­chać 15 i 16 mar­ca w DK Koź­le i DK Che­mik. Szant­ki to jed­na z naj­lep­szych tego typu...

Uroczysty jubileusz Kliniki Nova. Są już z nami 5 lat!

Uro­dzi­no­wa gala odby­ła się w hote­lu Soli­da­ris. To jed­na z naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się pla­có­wek medycz­nych na...

Doradzaliśmy na temat nawożenia i bezpieczeństwa

W stycz­niu i lutym Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. w part­ner­stwie z KRUS zor­ga­ni­zo­wa­ła cykl spo­tkań dla przed­sta­wi­cie­li bran­ży...

Ta inwestycja odmieniła produkcję nawozów

40 lat temu Zakła­dy Azo­to­we „Kędzie­rzyn” zano­to­wa­ły tech­no­lo­gicz­ny skok, któ­re­go owo­ce zbie­ra­ne były przez kolej­ne deka­dy. W...

Tygodnik 7DNI nr 9/2019

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

15 lat więzienia dla nauczycielki z Kędzierzyna-Koźla

Mag­da­le­na N.-K. zosta­ła nie­pra­wo­moc­nie ska­za­na za zabój­stwo part­ne­ra. - Bie­gli wyklu­czy­li, że oskar­żo­na dzia­ła­ła...

Protection Plugin made by Web Hosting