Atrakcja Wodnego oKKa czekają na mieszkańców

Od sobot­nie­go połu­dnia czyn­ny jest kom­pleks base­no­wy na osie­dlu Azo­ty.

Sabi­na Nowo­siel­ska jako pierw­sza zje­cha­ła rurą o dłu­go­ści bli­sko 50 metrów wprost do base­nu rekre­acyj­ne­go. Po niej zro­bi­li to wice­pre­zy­den­ci Woj­ciech Jagieł­ło oraz Artur Marusz­czak. — Wod­ne oKKo uwa­ża­my za otwar­te — ogło­si­li w wodzie pani pre­zy­dent i jej zastęp­cy.

Obiekt robi wra­że­nie, cho­ciaż pierw­sze co rzu­ca się w oczy to sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie wymia­ry base­nów. Pły­wac­ki ma tyl­ko trzy tory, ale zda­niem władz mia­sta to opty­mal­na wiel­kość bio­rąc pod uwa­gę fakt, że do dys­po­zy­cji jest jesz­cze pły­wal­nia miej­ska na alei Jana Paw­ła II.

Jed­no­ra­zo­wo w czę­ści zewnętrz­nej będzie mogło wypo­czy­wać 300 osób. Poza base­nem pły­wac­kim jest jesz­cze niec­ka rekre­acyj­na, trzy jacuz­zi, bro­dzik, kara­bi­ny wod­ny i dodat­ko­wy basen prze­le­wo­wy, któ­rym będzie moż­na wypły­nąć na zewnątrz. Dużą atrak­cją będzie tak­że rura zjaz­do­wa.

Duże wra­że­nie robi tak­że zespół saun wraz z gro­tą lodo­wą. Cały obiekt jest bar­dzo nowo­cze­sny, kosz­to­wał bli­sko 40 milio­nów zło­tych.

Stan­dar­do­wy bilet godzin­ny do czę­ści rekre­acyj­nej kosz­tu­je 14 zł, a ulgo­wy 10 zł. Bilet rodzin­ny kosz­tu­je z kolei 9 zł. Stre­fa saun kosz­tu­je 12 zł i 16 zł za godzi­nę. Bilet cało­dnio­wy do wszyst­kich stref kosz­tu­je 45 zł (rodzin­ne i ulgo­we po 30 zł).

Budo­wa Wod­ne­go oKKa prze­dłu­ży­ła się o dwa lata ze wzglę­du na pro­ble­my z pierw­szym wyko­naw­cą. Począt­ko­wo obiekt miał kosz­to­wać nie­co ponad 20 milio­nów zł, ale kosz­ty inwe­sty­cji moc­no podro­ża­ły.

Latem otwar­to część zewnętrz­ną, gdzie znaj­du­je się basen rekre­acyj­ny, trzy­to­ro­wa zjeż­dżal­nia i bro­dzik.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting