Artur Kamiński pokieruje Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Dotych­cza­so­wy pre­zes spół­ki Sła­wo­mir Lip­kow­ski został odwo­ła­ny. Jego obo­wiąz­ki prze­jął wice­pre­zes Artur Kamiń­ski.

Infor­ma­cję poda­ło biu­ro pra­so­we Gru­py Azo­ty ZAK S.A. Zmia­ny nastą­pi­ły pod­czas posie­dze­nia rady nad­zor­czej 26 kwiet­nia.

Pod­czas posie­dze­nia w dniu 26 kwiet­nia 2021 r. Rada Nad­zor­cza Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. odwo­ła­ła Pre­ze­sa Zarzą­du Pana Sła­wo­mi­ra Lip­kow­skie­go ze skła­du Zarzą­du Spół­ki. Jed­no­cze­śnie Rada Nad­zor­cza powie­rzy­ła Wice­pre­ze­so­wi Zarzą­du Spół­ki Panu Artu­ro­wi Kamiń­skie­mu peł­nie­nie funk­cji Pre­ze­sa Zarzą­du do momen­tu zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go na Człon­ka Zarzą­du spół­ki Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. Obie powyż­sze decy­zje Rady Nad­zor­czej wcho­dzą w życie z dniem 26 kwiet­nia 2021 r.” — czy­ta­my w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting