Arrivederci Andrea

Andrea Gar­di­ni wra­ca do Włoch! Tre­ner ZAKSY po dwóch latach spę­dzo­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zde­cy­do­wał, że opu­ści nasze mia­sto, nie prze­dłu­ży kon­trak­tu z ZAKSĄ i wró­ci do ojczy­zny.

Dla Andrei Gar­di­nie­go ostat­ni sezon był jak bry­lant w jego sygne­cie. ZAKSA pod dowódz­twem „Gar­do” zdo­by­ła wszyst­kie naj­waż­niej­sze tro­fea w pol­skiej siat­ków­ce i zagra­ła w Final Four Ligi Mistrzów. Włoch u szczy­tu swo­jej tre­ner­skiej karie­ry posta­no­wił jed­nak, że nie będzie cią­gnął dalej tego wóz­ka. Gar­di­ni otrzy­mał ofer­tę prze­dłu­że­nia kon­trak­tu od pre­ze­sa Seba­stia­na Świ­der­skie­go, ale miał też na biur­ku kil­ka innych ofert. W koń­cu, w ostat­nią nie­dzie­lę, zde­cy­do­wał, że jed­nak wró­ci do Włoch. „Gar­do” posta­no­wił usiąść na ław­ce benia­min­ka wło­skiej Serie A– Pia­cen­zy. Będzie to dla nie­go na pew­no nowe wyzwa­nie, a poza tym jak sam mówi, z powo­dów rodzin­nych nie chciał już dłu­żej miesz­kać poza ojczy­zną.

Wła­dze ZAKSY w wyda­nym komu­ni­ka­cie podzię­ko­wa­ły wło­skie­mu tre­ne­ro­wi za pra­cę, któ­ra w ostat­nim sezo­nie przy­nio­sła tak wie­le suk­ce­sów.

- Andrea pod­jął decy­zję o powro­cie do Włoch. Na pew­no jego postać zapi­sze się w histo­rii klu­bu na dłu­gie lata. Bar­dzo dzię­ku­ję mu za współ­pra­cę i życzę dal­szych suk­ce­sów zawo­do­wych – skwi­to­wał tę sytu­ację pre­zes Świ­der­ski, któ­ry ma teraz nowy kło­pot na gło­wie.

Mistrz pol­ski został bez tre­ne­ra! Kto zastą­pi Gar­di­nie­go? Już tydzień temu, pod­su­mo­wu­jąc osią­gnię­cia ZAKSY w zakoń­czo­nym nie daw­no sezo­nie 2018/19, pisa­li­śmy o tym, że Włoch nie pali się do prze­dłu­że­nia kon­trak­tu. Wte­dy też, jako pierw­si, zdra­dzi­li­śmy, że ZAKSA jest bli­sko poro­zu­mie­nia ze… Ste­pha­ne Anti­gą, któ­ry mimo zdo­by­cia wice­mi­strzo­stwa Pol­ski z ONICO, już na począt­ku roku, został poin­for­mo­wa­ny przez klub, że jego czas w War­sza­wie minął. Anti­ga nie chce potwier­dzić, że jest doga­da­ny z ZAKSĄ, ale też nie demen­tu­je naszej infor­ma­cji.

– Mam kil­ka inte­re­su­ją­cych pro­po­zy­cji – przy­znał por­ta­lo­wi sport.pl Fran­cuz. Czy ta z Kędzie­rzy­na jest naj­cie­kaw­sza? Dowie­my się do koń­ca tego tygo­dnia, bo Anti­ga dał sobie tyle cza­su na ogło­sze­nie decy­zji.

fot. zaksa.pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting