Archeolodzy zjadą do Kędzierzyna-Koźla

W czwar­tek odbę­dzie się kon­fe­ren­cja nauko­wa pt. „Arche­olo­gia Zie­mi Koziel­skiej i Gór­ne­go Ślą­ska”.

Licz­ni cie­ka­wi wykła­dow­cy, wie­le inte­re­su­ją­cych wystą­pień i pre­zen­ta­cji. A wszyst­ko to w murach Muzeum Zie­mi Koziel­skiej już w czwar­tek, 21 listo­pa­da.

Pierw­szy panel (począ­tek 10:20) będzie doty­czył ochro­ny dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go. Wśród wykła­dow­ców m.in. Krzysz­tof Spy­cha­ła z Naro­do­we­go Cen­trum Dzie­dzic­twa, a tak­że Wal­de­mar Ociep­ski ze sto­wa­rzy­sze­nia Ble­ch­ham­mer 1944. Pane­li­ści roz­ma­wiać będą mię­dzy inny­mi o pod­sta­wach praw­nych ochro­ny dzie­dzic­twa arche­olo­gicz­ne­go, wyko­rzy­sty­wa­niu detek­to­rów czy doku­men­to­wa­niu miejsc pochów­ku ofiar I Woj­ny Świa­to­wej.

Dru­gi blok (13:00) poświę­co­ny zosta­nie arche­olo­gii Zie­mi Koziel­skiej. Będzie mowa mię­dzy inny­mi o bada­niach doty­czą­cych koziel­skie­go zam­ku czy ana­li­zach antro­po­lo­gicz­nych ludz­kich szcząt­ków zna­le­zio­nych na naszych zie­miach.

Ostat­nia część kon­fe­ren­cji (15:00) doty­czyć będzie arche­olo­gii Gór­ne­go Ślą­ska. Wyda­rze­nie orga­ni­zu­ją: Muzeum Zie­mi Koziel­skie­go, Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej oraz Insty­tut Arche­olo­gii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting