Adoflex® i Oxovilen® – nowe plastyfikatory w ofercie Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. wpro­wa­dzi­ła do ofer­ty pla­sty­fi­ka­to­ry spe­cja­li­stycz­ne Ado­flex® i Oxo­vi­len®. To kolej­ny etap roz­wo­ju kędzie­rzyń­skie­go Seg­men­tu OXO, opar­te­go na budo­wie gamy nie­fta­la­no­wych, spe­cja­li­stycz­nych pro­duk­tów. Wcze­śniej Spół­ka opra­co­wa­ła i wdro­ży­ła do pro­duk­cji pierw­szy pol­ski pla­sty­fi­ka­tor nie­fta­la­no­wy — Oxo­vi­flex®, dzię­ki któ­re­mu zaj­mu­je czo­ło­we miej­sce w gro­nie euro­pej­skich wytwór­ców.

Ado­flex® i Oxo­vi­len® wytwa­rza­ne są na nowej wie­lo­funk­cyj­nej insta­la­cji o wydaj­no­ści 10 tys. t/rok. Na jej budo­wę kędzie­rzyń­ska spół­ka uzy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Inte­li­gent­ny Roz­wój na lata 2014 – 2020. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny pod nazwą: „Wery­fi­ka­cja w toku eks­pe­ry­men­tal­nych prac roz­wo­jo­wych na insta­la­cji pilo­ta­żo­wej nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i pro­ce­so­wych sze­ro­kiej gamy inno­wa­cyj­nych polie­stro­wych pla­sty­fi­ka­to­rów nie­fta­la­no­wych, w tym z zasto­so­wa­niem bio­od­na­wial­ne­go kwa­su bursz­ty­no­we­go”.

– Podej­mo­wa­ne w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. inwe­sty­cje są efek­tem kon­se­kwent­nej reali­za­cji stra­te­gii Gru­py Azo­ty, nakre­śla­ją­cej kie­run­ki dzia­łań do roku 2020. Aby dosto­so­wać się do obec­nych wyma­gań ryn­ko­wych i legi­sla­cyj­nych, wzbo­ga­ca­my port­fo­lio pro­duk­to­we o pla­sty­fi­ka­to­ry nie­fta­la­no­we i spe­cja­li­stycz­ne. W ostat­nich mie­sią­cach zwięk­szy­li­śmy rów­nież moce pro­duk­cyj­ne pla­sty­fi­ka­to­ra Oxo­vi­flex®. Wpro­wa­dza­nie ofer­ty estrów spe­cjal­nych to kolej­ny, natu­ral­ny krok na ścież­ce roz­wo­ju Seg­men­tu OXO – pod­kre­śla Sła­wo­mir Lip­kow­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

– Ado­flex® i Oxo­vi­len® to pierw­sze spo­śród ocze­ki­wa­nych efek­tów pra­cy nowej insta­la­cji. Dzię­ki swo­im para­me­trom prze­zna­czo­ne są do spe­cy­ficz­nych zasto­so­wań, co spra­wia, że w zesta­wie­niu z bazo­wym pla­sty­fi­ka­to­rem Oxo­vi­flex® sta­no­wią o kom­ple­men­tar­no­ści ofer­ty Seg­men­tu OXO. Liczy­my, że nowe pro­duk­ty przy­czy­nią się do ugrun­to­wa­nia naszej pozy­cji ryn­ko­wej, a zain­te­re­so­wa­nie nimi prze­ło­ży się na wyni­ki osią­ga­ne przez Spół­kę – doda­je Artur Kamiń­ski, wice­pre­zes zarzą­du odpo­wie­dzial­ny za finan­se w Gru­pie Azo­ty ZAK S.A.

Ado­flex®, ze wzglę­du na bez­piecz­ny pro­fil tok­sy­ko­lo­gicz­ny, reko­men­do­wa­ny jest do użyt­ku pod­czas pro­duk­cji mate­ria­łów prze­zna­czo­nych do kon­tak­tu z żyw­no­ścią (w szcze­gól­no­ści folii spo­żyw­czych z PCW), a tak­że pro­duk­cji węży ogro­do­wych, kabli oraz tka­nin powle­ka­nych. Może być rów­nież sto­so­wa­ny jako roz­pusz­czal­nik w bran­ży kosme­tycz­nej oraz przy pro­duk­cji lakie­rów. Oxo­vi­len® znaj­du­je zasto­so­wa­nie m.in. w pro­duk­cji wykła­dzin z PCW, kle­jów i uszczel­nia­czy oraz tuszów i atra­men­tów.

W ramach dal­szej roz­bu­do­wy ofer­ty Seg­men­tu OXO, w przy­szło­ści na nowej linii pro­duk­cyj­nej wytwa­rza­ne będą kolej­ne pla­sty­fi­ka­to­ry. Ofi­cjal­ne otwar­cie insta­la­cji oraz pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu estrów spe­cjal­nych pla­no­wa­ne jest w 2020 roku.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting