A jednak młodzi ludzie czytają…

Jak wyni­ka z badań prze­pro­wa­dza­nych corocz­nie na zle­ce­nie Biblio­te­ki Naro­do­wej oko­ło 63% Pola­ków nie czy­ta w cią­gu roku ani jed­nej książ­ki. Bada­nia obej­mu­ją jed­nak oso­by powy­żej 15 roku życia. Mło­dzież – czy­ta znacz­nie wię­cej.

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapro­si­ła we wtor­ko­wy wie­czór swo­ich mło­dych czy­tel­ni­ków wraz z rodzi­ca­mi na uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród Czy­tel­ni­ka Roku 2017. Wszy­scy uczest­ni­cy kon­kur­su zosta­li nagro­dze­ni, a były wśród nich i kil­ku­let­nie dzie­ci, któ­rym książ­ki czy­ta­ją na razie rodzi­ce, i mło­dzież star­szych klas szkół pod­sta­wo­wych.

Głów­ną nagro­dę otrzy­ma­ła zale­d­wie 4 — let­nia Anto­ni­na Woź­niak, czy­tel­nicz­ka filii nr 10, któ­ra wypo­ży­czy­ła 342 książ­ki.

- Bez rodzi­ców ten kon­kurs nie był­by moż­li­wy – mówi­ła Iza­be­la Migocz Dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie — Koź­lu – Trze­ba wytrwa­ło­ści i pra­cy nad dziec­kiem, aby zechcia­ło wziąć książ­kę, prze­czy­tać ją, a póź­niej jesz­cze kolej­ny raz pójść do biblio­te­ki, aby ją oddać i wypo­ży­czyć następ­ną – doda­ła.

Dodat­ko­wą atrak­cją przy­go­to­wa­ną dla mło­dych czy­tel­ni­ków, oprócz nagród książ­ko­wych i dyplo­mów, był spek­takl Teatru Bla­sza­ny Bębe­nek pt. „Ali­cja w Kra­inie Cza­rów”.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting