Zimowa opowieść w świątecznym nastroju

14 grud­nia dzie­ci z Przed­szko­la Publicz­ne­go nr 7 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapro­si­ły swo­ich naj­bliż­szych na spo­tka­nie pt.: “Zimo­wa opo­wieść w świą­tecz­nym nastro­ju “.

Przed­sta­wie­nie zosta­ło wysta­wio­ne w hote­lu Soli­da­ris-dzię­ki uprzej­mo­ści wła­ści­cie­li oraz wspar­ciu jed­ne­go z rodzi­ców i Rady Osie­dla Azo­ty. Wśród gości obec­ny był rów­nież: Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta K-K pan Woj­ciech Jagieł­ło, Kie­row­nik Wydzia­łu Oświa­ty i Wycho­wa­nia Pani Boże­na Jan­kow­ska, kie­row­nik Domu Dzien­ne­go Poby­tu Pani Justy­na Mach, ksiądz Piotr Ada­mów, pra­cow­ni­cy żłob­ka w Azo­tach oraz miesz­kań­cy osie­dla. Występ pełen cie­pła, rado­ści prze­ka­za­nej wier­szem i kolę­dą wpra­wił wszyst­kich w świą­tecz­ny nastrój. Było wzru­sza­ją­co i weso­ło. Wspól­ny śpiew na zakoń­cze­nie był zwień­cze­niem spo­tka­nia. Dzie­ci i Pra­cow­ni­cy Przed­szko­la dzię­ku­ją wszyst­kim za wspól­ny czas,  a Rodzi­com za ogrom­ną pomoc przy przy­go­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu kawia­ren­ki oraz świą­tecz­ne­go kra­mu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting