Kolejne medale młodych pływaków

W sobo­tę i nie­dzie­lę Pły­wal­nia MOSiR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu gości­ła na swo­im base­nie naj­lep­szych pły­wa­ków Opolsz­czy­zny. W zimo­wych Mistrzo­stwach Okrę­gu Opol­skie­go w pły­wa­niu wzię­ło udział 124 zawod­ni­ków z 9 klu­bów woj. Opol­skie­go.

Impre­za zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Opol­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Opol­ski, pod Patro­na­tem Pre­zy­dent Mia­sta oraz pomo­cy orga­ni­za­cyj­nej Urzę­du Mia­sta, MOSiR Kędzie­rzyn-Koź­le, MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le, PSP nr 9 w K-Koź­lu.

Nasze mia­sto repre­zen­to­wa­ło aż 48 zawod­ni­ków klu­bu MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le, w tym gru­pa 7 osób tre­nu­ją­cych w SMS Oświę­cim (5 osób) i SMS Raci­bórz (2 oso­by) pozo­sta­li to ucznio­wie ZSM nr 1 w K-Koź­lu i PSP nr 9 w K-Koź­lu. Pły­wa­cy MMKS-u wywal­czy­li aż 30 medali(11 zło­tych, 12 srebr­nych i 7 brą­zo­wych) zaj­mu­jąc 2 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji meda­lo­wej za Vegą Dobro­dzień (34 meda­le). Wspa­nia­ła rywa­li­za­cja zawod­ni­czek i zawod­ni­ków przy­nio­sła 2 rezul­ta­ty lep­sze od rekor­dów Pol­ski, a mia­no­wi­cie Mar­ty Rakow­skiej z Vegi Dobro­dzień na 400m st. dowol­nym w kate­go­rii wie­ko­wej 11-latek oraz Kata­rzy­ny Klim­czyk ze Star­tu Opo­le na dystan­sie 200m st. kla­sycz­nym w kate­go­rii wie­ko­wej 13 – latek. Dzię­ki nagro­dom przy­go­to­wa­nym przez orga­ni­za­to­rów i spon­so­rów Mistrzostw Okrę­gu rywa­li­za­cja prze­bie­ga­ła na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, co dobrze roku­je zawod­ni­kom star­tu­ją­cym za tydzień w głów­nych Zimo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski w pły­wa­niu.

Nagro­dze­ni zosta­li rów­nież tre­ne­rzy naj­lep­szych zawod­ni­ków impre­zy.

Oto  meda­li­ści MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le oraz naj­lep­si zawod­ni­cy Mistrzostw Okrę­gu Opol­skie­go w pły­wa­niu:

ZŁOTE MEDALEMISTRZOWIE OKRĘGU:

Smę­tek Wik­to­ria – 200m st. dowol­nym, 800m st. dowol­nym,
Kem­pa Anna – 400m st. zmien­nym, 200m st. motyl­ko­wym,
Kem­pa Miko­łaj – 400m st. zmien­nym, 400m st. dowol­nym, 200m st. motyl­ko­wym, 1500m st. dowol­nym.
Szta­fe­ta 4x50m st. zmien­nym kobiet ( Smę­tek W. Budziń­ska P. Kem­pa A. Kużaj P.)
Szta­fe­ta 4x50m st. zmien­nym męż­czyzn ( Moryl W. Stań­czyk J. Kem­pa M. Osow­ski W.)
Szta­fe­ta 4x50m st. dowol­nym męż­czyzn (Stań­czyk J. Wrę­czyc­ki M. Moryl W. Kem­pa M.)

SREBRNE MEDALEWICEMISTRZOWIE OKRĘGU:

Moryl Woj­ciech – 100m st. motyl­ko­wym, 400m st. zmien­nym, 50m st . motyl­ko­wym, 400m st. dowol­nym, 200m st. motyl­ko­wym.
Kem­pa Anna – 50m st. kla­sycz­nym, 200m st. kla­sycz­nym,
Smę­tek Wik­to­ria – 400m st. zmien­nym, 100m st. kla­sycz­nym,
Stań­czyk Jare­ma – 200m st. dowol­nym, 1500m st. dowol­nym.
Szta­fe­ta 4x50m st. dowol­nym kobiet (Smę­tek W. Kużaj P. Budziń­ska P. Kem­pa A.)

Brą­zo­we meda­le :

Kania Kamil – 200m st. motyl­ko­wym
Budziń­ska Pau­li­na 50m st. kla­sycz­nym, 100m st. kla­sycz­nym
Smę­tek Wik­to­ria 200m st. kla­sycz­nym
Stań­czyk Jare­ma – 100m st. kla­sycz­nym,
Wrę­czyc­ki Mar­cin – 100m st. zmien­nym.
Kem­pa Anna – 800m st. dowol­nym.

KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH ZAWODNICZEKZAWODNIKÓW MISTRZOSTW OKRĘGU 2017

Dziew­cząt, 14 — 15 lat

1. Oli­wa Lau­ra 03 Vega Dobro­dzień 1141 pkt.
2. Rygiel Oli­wia 02 Junior Klucz­bork 1094 pkt.
3. Budziń­ska Pau­li­na 03 MMKS K-Koź­le 1051 pkt.

Kobiet, 16 — 18 lat

1. Kem­pa Anna 01 MMKS K-Koź­le 1232 pkt.
2. Sko­ru­pa Moni­ka 99 Vega Dobro­dzień 1225 pkt.
3. Smę­tek Wik­to­ria 01 MMKS K-Koź­le 1177 pkt.

Chłop­ców, 11 lat

1. Kan­dzio­ra Domi­nik 06 UKS 5plus1 Opo­le 458 pkt.
2. Topol­nic­ki Mak­sy­mi­lian 06 MMKS K-Koź­le 458 pkt.
3. Czer­nec­ki Paweł 06 UKS 5plus1 Opo­le 424 pkt.

Chłop­ców, 12 — 13 lat

1. Osow­ski Woj­ciech 04 MMKS K-Koź­le 764 pkt.
Bara­nek Jakub 04 Start Opo­le 764 pkt.
3. Wrę­czyc­ki Mar­cin 04 MMKS K-Koź­le 696 pkt.

Chłop­ców, 14 — 15 lat

1. Mistrzak Kac­per 02 Hob­by Sport Kietrz 1081 pkt.
2. Moryl Woj­ciech 02 MMKS K-Koź­le 1075 pkt.
3. Stań­czyk Jare­ma 02 MMKS K-Koź­le 1025 pkt.

Chłop­ców, 16 — 18 lat

1. Kem­pa Miko­łaj 99 MMKS K-Koź­le 1317 pkt.
2. Guzy Mar­cel 01 Vega Dobro­dzień 1233 pkt.
3. Smo­liń­ski Paweł 01 Junior Klucz­bork 1207 pkt.

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów zawod­ni­kom, tre­ne­rom, rodzi­com zawod­ni­ków pod­czas Zimo­wych Mistrzostw Okrę­gu Opol­skie­go w pły­wa­niu. Dzię­ku­je­my jed­no­cze­śnie za Patro­nat nad impre­zą Pre­zy­dent Sabi­nie Nowo­siel­skiej oraz za wszel­ką pomoc przy orga­ni­za­cji zawo­dów orga­ni­za­to­rom (UM , MOSiR, PSP nr 9 w K-Koź­lu, MMKS K-Koź­le) i spon­so­rom (AR Stu­dio Pro­jekt, Fit­ness Home, E. Lec­lerc, Fun Ice Fac­to­ry). Wszyst­kie wyni­ki zawo­dów dostęp­ne są na stro­nie www.megastiming.pl w zakład­ce zawo­dy okrę­go­we.

autor: Bro­nek Kisie­lew­ski

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting