187 osób przebywa w kwarantannie na terenie powiatu kędzierzyńskiego

Bli­sko poło­wa z nich to oso­by, któ­re wró­ci­ły w cią­gu ostat­nie­go tygo­dnia zza gra­ni­cy. One tak­że muszą pod­dać się obo­wiąz­ko­wi dwu­ty­go­dnio­we­go odosob­nie­nia.

Przez week­end nie stwier­dzo­no kolej­ne­go zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Nadal są to dwie oso­by. Jed­no­cze­śnie aż 187 osób prze­by­wa na obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­nie. Bli­sko poło­wa z nich to miesz­kań­cy powia­tu, któ­rzy w ostat­nim cza­sie wró­ci­li zza gra­ni­cy.

Jak dono­szą samo­rzą­dow­cy, a tak­że poli­cja, bywa­ją poje­dyn­cze pro­ble­my z trzy­ma­niem reżi­mu epi­de­mio­lo­gicz­ne­go przez te oso­by, ale zde­cy­do­wa­na więk­szość trak­tu­je go bar­dzo poważ­nie. Oso­by pod­da­ne kwa­ran­tan­nie skar­żą się przede wszyst­kim na brak moż­li­wo­ści wyj­ścia do skle­pu, pro­ble­my z wypro­wa­dza­niem czwo­ro­no­gów oraz na… nudę.

Jed­no­cze­śnie ponad 30 osób obję­tych jest nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym. W nie­dzie­lę odno­to­wa­no jeden kolej­ny przy­pa­dek zaka­że­nia w regio­nie. To już jede­na­sta oso­ba z woje­wódz­twa opol­skie­go. To męż­czy­zna w sile wie­ku z powia­tu nyskie­go, któ­ry wró­cił z Hisz­pa­nii. Tam miał kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną Covid-19. Męż­czy­zna jest w sta­nie dobrym, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Z danych na ten week­end wyni­ka, że na Opolsz­czyź­nie 26 osób było hospi­ta­li­zo­wa­nych, 344 pod­da­no kwa­ran­tan­nie, a 995 obję­tych nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym. W koziel­skim szpi­ta­lu zakaź­nym prze­by­wa 14 osób. Nie ma wśród nich dzie­ci.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting