Zmiany w radzie nadzorczej kędzierzyńskich “Azotów”

Grze­gorz Pecz­kis i Tomasz Szcze­giel­niak zło­ży­li rezy­gna­cje. W skład rady powo­ła­no Artu­ra Ogur­ka oraz byłe­go woje­wo­dę Adria­na Czu­ba­ka.

O zmia­nach w radzie nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A. spół­ka poin­for­mo­wa­ła w komu­ni­ka­cie pra­so­wym. Pod­ję­to je 29 grud­nia na posie­dze­niu Nad­zwy­czaj­ne­go Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nie Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. Do skła­du rady powo­ła­ni zosta­li Adrian Czu­bak i Artur Ogu­rek. Ten pierw­szy był woje­wo­dą opol­skim od grud­nia 2015 do mar­ca 2021. Spół­ka poin­for­mo­wa­ła jed­no­cze­śnie, że rezy­gna­cję z człon­ko­stwa w radzie zło­ży­li Grze­gorz Pecz­kis i Tomasz Szcze­giel­niak.

Obec­ny skład rady nad­zor­czej przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co: Moni­ka Sara­cyn — prze­wod­ni­czą­ca, Beata Zatoń-Kowal­czyk, Adrian Czu­bak, Artur Ogu­rek oraz dr Ewa Wolff, wybra­na z ramie­nia pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting