Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu

W dniach 8 -14 listo­pa­da 2021 roku w naszym mie­ście odbę­dą się wyda­rze­nia zwią­za­ne ze Świa­to­wym Tygo­dniem Przed­się­bior­czo­ści. Koor­dy­na­to­rem tego pro­jek­tu jest Kędzie­rzyń­sko-Koziel­ski Park Prze­my­sło­wy Sp. z o.o. Jak twier­dzą przed­sta­wi­cie­le koor­dy­na­to­ra, to waż­na ini­cja­ty­wa, z któ­rą wra­ca­ją do miesz­kań­ców po dwóch latach. W tym roku odbę­dzie się już 14 edy­cja tego pro­jek­tu, pod hasłem: „Biz­nes Jutra”.

Świa­to­wy Tydzień Przed­się­bior­czo­ści to mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt pro­mu­ją­cy świa­do­my roz­wój, aktyw­ną posta­wę wobec życia i podej­mo­wa­nie biz­ne­so­wych ini­cja­tyw. Orga­ni­zo­wa­ny jest od 2008 roku, w 170 kra­jach świa­ta, w tym w Pol­sce. Każ­de­go roku w listo­pa­dzie orga­ni­za­cje, insty­tu­cje i fir­my, któ­rym zale­ży na popu­la­ry­zo­wa­niu przed­się­bior­czo­ści, orga­ni­zu­ją bez­płat­ne szko­le­nia, warsz­ta­ty, deba­ty oraz kon­kur­sy.

- Mając na uwa­dze obostrze­nia pan­de­micz­ne, zwięk­sza­ją­ce się ryzy­ko zacho­ro­wań na Covid19 posta­no­wi­li­śmy, że w tym roku Świa­to­wy Tydzień Przed­się­bior­czo­ści odbę­dzie się na zasa­dach hybry­dy, tj. w for­mie on line oraz czę­ścio­wo sta­cjo­nar­nie — mówi Ali­cja Gór­ska, pre­zes KKPP.

W pro­gra­mie m.in.

Cykl audio pre­lek­cji zna­ko­mi­tej tre­ner­ki biz­ne­su (na stro­nie inter­ne­to­wej www.kkpp.pl w zakład­ce „Tydzień Przed­się­bior­czo­ści” ) skie­ro­wa­ny do mena­dże­rów firm, przy­szłych mena­dże­rów, nasta­wio­ny na pra­cę w obsza­rze samo­roz­wo­ju, kie­ro­wa­nia roz­wo­jem zespo­łów, z ukie­run­ko­wa­niem na indy­wi­du­al­ną efek­tyw­ność – zawsze waż­ną, szcze­gól­nie istot­ną w dzi­siej­szych wyma­ga­ją­cych, wery­fi­ku­ją­cych, dyna­micz­nych i zmien­nych cza­sach.
W każ­dym z sied­miu pro­po­no­wa­nych odcin­ków cyklu pn. „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya” tre­ner­ka odnie­sie do jed­ne­go nawy­ku. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej piguł­ki przy­po­mnie­nia, inspi­ra­cji. Do kawy lub her­ba­ty, na dzień dobry lub na koniec dnia. Tak, jak będzie Pań­stwu wygod­nie.
W obsza­rze wspie­ra­nia naucza­nia przed­się­bior­czo­ści, dla uczniów ostat­nich klas szkół śred­nich przy­go­to­wa­ne zosta­ły warsz­ta­ty pn. „Mówię, słu­cham, współ­pra­cu­ję”, któ­rych celem jest spoj­rze­nie na umie­jęt­ność wła­ści­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia słów, umie­jęt­ne­go komu­ni­ko­wa­nia, aktyw­ne­go
i empa­tycz­ne­go słu­cha­nia, świa­do­mo­ści emo­cji towa­rzy­szą­cym rela­cjom oraz two­rze­nia zaso­bów do efek­tyw­ne­go budo­wa­nia rela­cji mię­dzy­ludz­kich, funk­cjo­no­wa­nia w zespo­łach — współ­pra­cy.

To pilo­ta­żo­wy pro­jekt, któ­ry KKPP – przy zain­te­re­so­wa­niu mło­dzie­ży- chciał­by reali­zo­wać cyklicz­nie posze­rza­jąc gru­pę chęt­nych do współ­pra­cy i roz­wo­ju uczniów.

Pod­czas ŚTP nie może zabrak­nąć rów­nież prze­strze­ni do pra­cy indy­wi­du­al­nej. Zatem, w zakre­sie wspie­ra­nia edu­ka­cji przed­się­bior­czo­ści, nagra­dza­nia kre­atyw­no­ści, budo­wa­nia war­to­ścio­wych postaw, wzmac­nia­nia obsza­ru argu­men­ta­cji ale i odpor­no­ści psy­chicz­nej, KKPP kie­ru­je­my zapro­sze­nie do mło­dzie­ży szkół pod­sta­wo­wych oraz śred­nich. To dla nich KKPP przy­go­to­wał dwa wyma­ga­ją­ce ale i cie­ka­we kon­kur­sy.

Pierw­szy z nich ma na celu pro­mo­cję Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le, dru­gi nato­miast zdo­by­cie
i dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści wystą­pień publicz­nych.

Na lau­re­atów cze­ka­ją atrak­cyj­ne nagro­dy. Któ­rych fun­da­to­rem jest Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go — region opol­ski.

Pro­gram:

Ponie­dzia­łek, 8 listo­pa­da 2021 r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 1 – „ Bądź proaktywny(a)” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)
Warsz­ta­ty dla mło­dzie­ży — „Mówię, słu­cham, współ­pra­cu­ję”
8:30 – 11:00 – I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce — 18 uczest­ni­ków
12:00 – 14:30 – I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce — 18 uczest­ni­ków

Wto­rek, 9 listo­pa­da 2021r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 2 – „Zaczy­naj z wizją koń­ca” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)
Warsz­tat dla mło­dzie­ży — „Mówię, słu­cham, współ­pra­cu­ję”
8:30 – 11:00 – II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce — 18 uczest­ni­ków
12:00 – 14:30 – II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce — 18 uczest­ni­ków

Śro­da, 10 listo­pa­da 2021r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 3 – „Rób naj­pierw to, co naj­waż­niej­sze” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)

Czwar­tek, 11 listo­pa­da 2021r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 4 – „Myśl w kate­go­riach wygra­na-wygra­na” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)

Pią­tek, 12 listo­pa­da 2021r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 5 – „Sta­raj się naj­pierw zro­zu­mieć, potem być zrozumiany(a)” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)

Sobo­ta, 13 listo­pa­da 2021r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 6 – „Syner­gia” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)

Nie­dzie­la, 14 listo­pa­da 2021r.:

Auto pre­lek­cja — „7 Nawy­ków sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia wg kon­cep­cji Ste­phe­na Coveya”.
Odci­nek 7 – „Ostrze­nie Piły” – www.kkpp.pl (Tydzień Przed­się­bior­czo­ści)

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting