Znani politycy przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla

W nie­dzie­lę będzie u nas Robert Bie­droń, a w ponie­dzia­łek Janusz Kor­win Mik­ke.
Kam­pa­nia wybor­cza do euro­par­la­men­tu wcho­dzi w decy­du­ją­cą fazę. Poli­ty­cy wyko­rzy­stu­ją każ­dy dzień do spo­tkań z poten­cjal­ny­mi wybor­ca­mi.
W nie­dzie­lę o 11.30 przy dwor­cu PKP na miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la cze­kał będzie Robert Bie­droń. Tema­tem roz­mów będzie mię­dzy inny­mi komu­ni­ka­cja. Będzie to już dru­ga wizy­ta poli­ty­ka par­tii Wio­sna w Kędzie­rzy­nie-Koź­le, kil­ka tygo­dni temu gościł u nas Krzysz­tof Śmi­szek, pry­wat­nie part­ner Bie­dro­nia.
Z kolei w ponie­dzia­łek o 20.00 w DK Che­mik będzie­my mogli spo­tkać się z Janu­szem Kor­win-Mik­kem, poli­ty­kiem pra­wi­co­wej Kon­fe­de­ra­cji, któ­ra w noto­wa­niach może liczyć obec­nie na oko­ło 5 pro­cent gło­sów wybor­ców. Wybor­com zapre­zen­tu­je się rów­nież Robert Iwasz­kie­wicz — numer jeden Kon­fe­de­ra­cji w naszym okrę­gu wybor­czym i Halsz­ka Bie­lec­ka.
REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting