Zmiany zasad parkowania wokół starostwa

Wpro­wa­dzo­ny zosta­je zakaz posto­ju przy dwóch stro­nach Pla­cu Wol­no­ści. Wszyst­ko przez pro­ble­my z prze­jaz­dem do urzę­du. Cho­dzi o bocz­ne uli­ce przy­le­ga­ją­ce do sta­ro­stwa. Do tej pory moż­na było tam par­ko­wać zarów­no po lewej jak i pra­wej stro­nie jezd­ni. W efek­cie na środ­ku dro­gi pozo­sta­wał wąski pas do prze­jaz­du. Zda­rza­ło się jed­nak, że auta zapar­ko­wa­ne były tak cia­sno, że poja­wiał się pro­blem z wjaz­dem na teren par­kin­gu bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­ce­go do urzę­du.

Dla­te­go wydział komu­ni­ka­cji zde­cy­do­wał o wpro­wa­dze­niu zaka­zu par­ko­wa­nia po stro­nie jezd­ni bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją­cych do Pla­cu Wol­no­ści. Po stro­nie kamie­nic nadal będzie moż­na zosta­wiać samo­cho­dy. Kie­row­cy zmia­ny przy­ję­li z mie­sza­ny­mi uczu­cia­mi. Jed­ni zwra­ca­li uwa­gę, że od wpro­wa­dze­nia ruchu jed­no­kie­run­ko­we­go na obu jezd­niach ruch był płyn­ny i nie trze­ba było wpro­wa­dzać ogra­ni­czeń.

Inni prze­ko­nu­ją z kolei, że samo­cho­dy usta­wia­ne były tak cia­sno, że jakie­kol­wiek manew­ry czę­sto fak­tycz­nie były utrud­nio­ne. Wszy­scy zga­dza­ją się jed­nak co do tego, że w Śród­mie­ściu kie­row­com coraz czę­ściej doskwie­ra brak miejsc posto­jo­wych.

Szcze­gól­nie dotkli­we jest to w Śród­mie­ściu. Bywa, że na uli­cy Matej­ki bądź alei Jana Paw­ła II nie ma ani jed­ne­go wol­ne­go miej­sca posto­jo­we­go. Lepiej jest na osie­dlach takich jak NDM czy Pogo­rze­lec, ale i tu miesz­kań­cy coraz czę­ściej mają pro­ble­my z par­ko­wa­nie, szcze­gól­nie w godzi­nach wie­czor­nych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting