Zabrali “prawko” kolejnemu piratowi drogowemu

Kędzie­rzyń­scy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li 56-lat­ka, któ­ry pędził 104 km/h w tere­nie zabu­do­wa­nym.

Poli­cja wypo­wie­dzia­ła zde­cy­do­wa­ną woj­nę pira­tom dro­go­wym, któ­rzy sta­no­wią śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo na naszych dro­gach. W Paw­ło­wicz­kach na dro­dze DK38, poli­cjan­ci jadąc nie­ozna­ko­wa­nym radio­wo­zem zauwa­ży­li toyo­tę poru­sza­ją­cą się z dużą pręd­ko­ścią. Kie­ru­ją­cy nią 56-latek, jechał w obsza­rze zabu­do­wa­nym na obo­wią­zu­ją­cej „pięć­dzie­siąt­ce” z pręd­ko­ścią 104 km/h.

W związ­ku z prze­kro­cze­niem dozwo­lo­nej pręd­ko­ści w tere­nie zabu­do­wa­nym o ponad 50 km/h, funk­cjo­na­riu­sze zatrzy­ma­li kie­row­cy pra­wo jaz­dy. Teraz męż­czy­znę cze­ka 3-mie­sięcz­na prze­rwa w kie­ro­wa­niu pojaz­da­mi. Dodat­ko­wo, za popeł­nio­ne wykro­cze­nie miesz­ka­niec powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go został uka­ra­ny man­da­tem, a jego kon­to powięk­szy­ło się o 10 punk­tów kar­nych.

Kie­ru­ją­cy pojaz­dem, któ­ry prze­kro­czy dozwo­lo­ną pręd­kość o ponad 50 km/h w obsza­rze zabu­do­wa­nym, musi liczyć się z ode­bra­niem pra­wa jaz­dy na 3 mie­sią­ce — przy­po­mi­na kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy kędzie­rzyń­skiej poli­cji. — Jeże­li taka oso­ba w dal­szym cią­gu będzie pro­wa­dzić pojazd bez upraw­nień, 3 mie­sięcz­ny okres będzie prze­dłu­żo­ny do 6 mie­się­cy.

Jeśli w tym cza­sie kie­row­ca wsią­dzie za kie­row­ni­cę, zosta­ną mu cof­nię­te upraw­nie­nia do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Aby je odzy­skać trze­ba będzie speł­nić wszyst­kie wyma­ga­nia sta­wia­ne oso­bom, któ­re po raz pierw­szy ubie­ga­ją się o pra­wo jaz­dy

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting