Wypożyczalnie rowerów już zamknięte. Wrócą na wiosnę

To był rekor­do­wy sezon. Jed­no­śla­dy wypo­ży­czo­ne zosta­ły 19 tysię­cy razy.

Wypo­ży­czal­nie rowe­rów przy­ję­ły się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Z roku na rok korzy­sta z nich coraz wię­cej miesz­kań­ców. Tego­rocz­ny sezon był rekor­do­wy. Jed­no­śla­dy wypo­ży­czo­ne zosta­ły aż 19 tysię­cy razy. O szcze­gó­łach poin­for­mo­wał wice­pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Woj­ciech Jagieł­ło na wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej władz mia­sta.

- Śred­ni czas poje­dyn­cze­go wypo­ży­cze­nia wyno­sił w sezo­nie 19 minut i 33 sekun­dy. Rekor­dzi­sta doko­nał w tym roku 131 wynaj­mów — mówił Jagieł­ło. Od 2017 roku w sys­te­mie zare­je­stro­wa­ło się łącz­nie ponad 3 tysią­ce osób, któ­re do koń­ca sezo­nu 2019 aż 41 800 razy wynaj­mo­wa­ły rowe­ry.

Tyl­ko w czerw­cu jed­no­śla­dy zosta­ły wypo­ży­czo­ne pra­wie 4 700 razy. Z kolei rekor­do­wym dniem w mija­ją­cym sezo­nie oka­zał się pią­tek – 31 maja. Każ­dy z rowe­rów był wte­dy wypo­ży­czo­ny ponad 3 razy, co dało wynik 259 wypo­ży­czeń.

Zarów­no miesz­kań­cy, jak i tury­ści odwie­dza­ją­cy Kędzie­rzyn-Koź­le, w bie­żą­cym sezo­nie naj­czę­ściej doko­ny­wa­li wypo­ży­czeń na sta­cjach: Kędzie­rzyn Sta­cja Kole­jo­wa (4 367), Hala Spor­to­wa „Śród­mie­ście” (3 297) oraz Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go (2391). Użyt­kow­ni­cy naj­czę­ściej jeź­dzi­li tra­sa­mi: Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go do Kędzie­rzyn Sta­cja Kole­jo­wa (807 prze­jaz­dów) oraz Kędzie­rzyn Sta­cja Kole­jo­wa do Hala Spor­to­wa Śród­mie­ście (791) i z powro­tem (741). Ruch rowe­ro­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu poka­zu­je że miej­skie jed­no­śla­dy są chęt­nie wyko­rzy­sty­wa­ne jako uzu­peł­nie­nie codzien­nych podró­ży na ich pierw­szych i ostat­nich kilo­me­trach

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting