Wszyscy kędzierzynianie wracający zza granicy będą musieli poddać się kwarantannie

Do tej pory set­ki miesz­kań­ców nasze­go powia­tu uni­ka­ło takie­go obo­wiąz­ku. Potrzeb­ne było rzą­do­we roz­po­rzą­dze­nie regu­lu­ją­ce te kwe­stie.

W teo­rii gra­ni­ce RP zosta­ły moc­no uszczel­nio­ne już 10 dni temu. Każ­da oso­ba wra­ca­ją­ca do kra­ju mia­ła być kie­ro­wa­na na kwa­ran­tan­nę. Prze­wi­dzia­no jed­nak wyjąt­ki, głów­nie dla osób wyko­nu­ją­cych “czyn­no­ści służ­bo­we”. Co do zasa­dy cho­dzi­ło np. o kie­row­ców, w prak­ty­ce furt­kę wyko­rzy­sty­wa­ły tysią­ce innych osób, któ­re są zamel­do­wa­ne w Pol­sce a pra­cu­ją w Niem­czech.

Wystar­czy­ło, że poka­za­li umo­wę o pra­cę na gra­ni­cy by zostać uję­te jako oso­ba wyko­nu­ją­ca czyn­no­ści służ­bo­we. Efekt był taki, że do powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i ościen­nych w ostat­nich dniach przy­je­cha­ły set­ki osób zza gra­ni­cy, któ­re nie musia­ły pod­da­wać się żad­nej kwa­ran­tan­nie. Teo­re­tycz­nie mogły więc zara­żać innych koro­na­wi­ru­sem. Teraz się to zmie­ni.

- W związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Zdro­wia z dnia 24 mar­ca br. wpro­wa­dzo­ne zosta­ną kolej­ne ogra­ni­cze­nia w prze­kra­cza­niu gra­ni­cy pań­stwo­wej. Doty­czyć one będą osób, któ­re miesz­ka­ją w Pol­sce, bądź w kra­ju sąsied­nim, ale pra­cu­ją na co dzień w dru­gim kra­ju i do tej pory prze­kra­cza­ły gra­ni­cę regu­lar­nie — poin­for­mo­wa­ła Mar­ty­na Kolem­ba-Gasch­ka, rzecz­nik pra­so­wy woje­wo­dy opol­skie­go. — Dotych­czas, w dro­dze do pra­cy i z pra­cy, oso­by te mogły prze­kra­czać gra­ni­ce i nie były obję­te 14-dnio­wą kwa­ran­tan­ną. Pod­sta­wą do tego były doku­men­ty potwier­dza­ją­ce zatrud­nie­nie po dru­giej stro­nie gra­ni­cy.

Począw­szy od 27 mar­ca 2020 r. (pią­tek godz. 00:00) 14-dnio­wą obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­ną obję­te będą rów­nież oso­by prze­kra­cza­ją­ce gra­ni­ce, na co dzień pra­cu­ją­ce w pań­stwie sąsied­nim. Ogra­ni­cze­nia będą obo­wią­zy­wać na całej gra­ni­cy RP.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting