Wojewoda dementuje: nie ma nocnej dezynfekcji miast na Opolszczyźnie

Adrian Czu­bak zapew­nia, że kol­por­to­wa­ne pocz­tą pan­to­flo­wą infor­ma­cje to fake new­sy.

Od pew­ne­go cza­su wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la i nie tyl­ko zaczę­ły krą­żyć plot­ki rze­ko­mej noc­nej dezyn­fek­cji mia­sta. Mia­ła być ona prze­pro­wa­dza­na za pomo­cą śmi­głow­ców. Wia­do­mo­ści na ten temat prze­sy­ła­li sobie miesz­kań­cy powia­tu.

Dziś odniósł się do nich woje­wo­da opol­ski Adrian Czu­bak.

- Sta­now­czo demen­tu­ję poja­wia­ją­ce się w prze­strze­ni publicz­nej infor­ma­cje roz­sy­ła­ne m.in. za pomo­cą wia­do­mo­ści typu sms, o rze­ko­mej dezyn­fek­cji miast z powie­trza! To kla­sycz­ny fake news, mają­cy na celu pod­sy­ca­nie nie­po­ko­ju spo­łecz­ne­go — prze­ka­zał Adrian Czu­bak.

Podob­ne infor­ma­cje poja­wi­ły się ostat­nio tak­że w woje­wódz­twie ślą­skim i dol­no­ślą­skim. Wszel­kie tego typu dzia­ła­nia będą zgła­sza­ne do odpo­wied­nich służb.

- Jed­no­cze­śnie zazna­czam, iż bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce koro­na­wi­ru­sa w woj. opol­skim oraz pod­ję­tych prze­ze mnie dzia­łań, publi­ko­wa­ne są na bie­żą­co na stro­nie inter­ne­to­wej Opol­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w zakład­ce KORONAWIRUS — dodał woje­wo­da opol­ski.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting