Władze miasta spotykają się z mieszkańcami

Luty to tra­dy­cyj­nie mie­siąc spo­tkań osie­dlo­wych w któ­rych udział bie­rze pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i jej zastęp­ca Artur Marusz­czak. Pierw­sze odby­ło się w Miej­scu Kłod­nic­kim, a w ostat­nich dniach na wie­lu innych osie­dlach. I tak zebra­nie w Sła­wię­ci­cach zdo­mi­no­wał temat miej­skich inwe­sty­cji i bez­pie­czeń­stwa.

- Będzie­my budo­wać łącz­nik do obwod­ni­cy pół­noc­nej mia­sta, żeby cięż­ki trans­port nie roz­jeż­dżał wasze­go osie­dla — zapo­wie­dzia­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Gmi­na sta­ra się też o prze­ję­cie czę­ści zabyt­ko­we­go par­ku, nale­żą­ce­go obec­nie do powia­tu. Zmie­ni się rów­nież oto­cze­nie Publicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 16, w któ­rej odby­wa­ło się spo­tka­nie — powsta­nie tam m.in. wie­lo­funk­cyj­ne boisko. Miesz­kań­cy sygna­li­zo­wa­li potrze­bę zain­sta­lo­wa­nia lamp w ciem­nych zakąt­kach osie­dla, popra­wę sta­nu nie­któ­rych ulic i zamon­to­wa­nia sygna­li­za­cji świetl­nej na dro­dze kra­jo­wej nr 40.

Z kolei w Azo­tach szcze­gól­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się temat prac zwią­za­nych z moder­ni­za­cją sie­ci cie­płow­ni­czej. Robo­ty mają roz­po­cząć się w kwiet­niu, zre­ali­zu­je je MZEC. Padły pyta­nia o to, jak inwe­sty­cja wpły­nie na funk­cjo­no­wa­nie osie­dla. Ponad­to mówio­no też o zada­niach zgło­szo­nych do budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Przed­sta­wi­cie­le poli­cji ape­lo­wa­li do miesz­kań­ców o czuj­ność, aby nie docho­dzi­ło do prze­stępstw i nie­bez­piecz­nych zda­rzeń.

Miesz­kań­cy przy­zna­ją, że for­mu­ła tych spo­tkań jest bar­dzo owoc­na i pozwa­la uzy­skać waż­ne infor­ma­cje na temat przy­szło­ści osie­dli i jako­ści życia na nich.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting