Wiejskie szkoły w powiecie są zagrożone

811

Dwie placówki mogą zostać zamknięte w gminie Cisek. Nieoficjalnie mówi się też o innych samorządach.

Na radzie gminy Cisek podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie i przekształcenia PSP w Landzmierzu w szkołę filialną o strukturze organizacyjnej klas I-III, podporządkowaną PSP w Cisku. Powód? Niekorzystna demografia oraz rosnące koszty utrzymania mało licznych placówek oświatowych, I choć władze gminy mają poważne argumenty w ręku to jednak pomysł nie podoba się mieszkańcom tych miejscowości, nauczycielom, oraz związkowcom.

 Wyrazy niezadowolenia wyraził Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przygotował on stanowisko w tej sprawie, w którym zwraca uwagę na łamanie prawa. “Podejmując przedmiotową uchwałę bez uwzględnienia stanowiska organizacji związkowej, rada gminy rażąco naruszyła prawo” – pisze ZNP i kontynuuje: “Uznać bowiem należy, że skoro przedstawiono projekt uchwały do zaopiniowania, rada gminy nie mogła jej podjąć bez zapoznania się ze stanowiskiem związku zawodowego. ZNP nie miało możliwości przedstawienia swojego stanowiska, na co ustawa gwarantuje okres co najmniej 21 dni.

Pomimo sygnalizowania uchybień rada gminy nie dość, że nie wstrzymała się z podjęciem przedmiotowej uchwały, to ponadto prawnik urzędu poinformował wszystkich zebranych na obradach rady, że zarówno brak opinii związku, jak i brak uzasadnienia uchwały nie stanowią przyczyn formalnych do odstąpienia od jej podejmowania lub jej unieważnienia w przyszłości “. Nieoficjalnie mówi się, że w innych gminach powiatu także juz niedługo mogą się pojawić pomysły reorganizacji siatki szkół. Na razie jednak wójtowie nie chcą tego potwierdzić oficjalnie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting