W Sylwestra panie kończą pracę szybciej

Tak będzie przy­naj­mniej w Urzę­dzie Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Wigi­lia w ogó­le była dniem nie­pra­cu­ją­cym w koziel­skim magi­stra­cie. W Syl­we­stra urzęd­nicz­ki rów­nież mogą liczyć na pew­ną tary­fę ulgo­wą.

- W ostat­ni dzień roku magi­strat będzie czyn­ny w godz. 7.30–15.30. Pra­cu­ją­ce tu panie skoń­czą jed­nak pra­cę w tym dniu o godz. 13.00 — infor­mu­je Jaro­sław Jur­kow­ski, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Po tej godzi­nie do obsłu­gi inte­re­san­tów w każ­dej z komó­rek UM pozo­sta­ną pano­wie. Jeśli w biu­rze czy w wydzia­le nie ma przed­sta­wi­cie­li płci brzyd­szej, to peten­tów do godz. 15.30 przyj­mie dyżu­ru­ją­ca urzęd­nicz­ka.

Nie­za­leż­nie od świąt, przez całą dobę będą peł­nić służ­bę funk­cjo­na­riu­sze i funk­cjo­na­riusz­ki Stra­ży Miej­skiej.

Gene­ral­nie w ponie­dzia­łek będzie jed­nak nor­mal­ny dzień robo­czy. Otwar­te będą zatem skle­py, cen­tra han­dlo­we, restau­ra­cje, urzę­dy, punk­ty usłu­go­we itd. Jeśli zatem chce­my mieć wol­ne 31.12.2018, musi­my wziąć urlop.

War­to jed­nak pamię­tać, że skle­py będą czyn­ne kró­cej, niż zazwy­czaj. Przy­kła­do­wo gale­ria Odrzań­skie Ogro­dy czyn­na będzie do 16.00, ale znaj­du­ją­ca się tam Bie­dron­ka aż do 19.00.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting