W piątek o 17.00 otwarcie drogi w Blachowni

Od dziś prze­jazd uli­cą Przy­jaź­ni będzie bez­ko­li­zyj­ny.
Infor­ma­cję o zakoń­cze­niu remon­tu podał urząd mia­sta powo­łu­jąc się na Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cje.
- Dzi­siaj od godz. 17.00 będzie się moż­na już swo­bod­nie prze­miesz­czać po ul. Przy­jaź­ni na os. Bla­chow­nia. Linie roz­gra­ni­cza­ją­ce pasy ruchu zosta­ną nama­lo­wa­ne w cią­gu naj­bliż­szych tygo­dni — prze­ka­zał rzecz­nik magi­stra­tu za pomo­cą por­ta­lu Face­bo­ok.
Do godzi­ny 17.00 ofi­cjal­nie obo­wią­zu­je tam zakaz ruchu z wyjąt­kiem miesz­kań­ców oraz pojaz­dów komu­ni­ka­cji miej­skiej i służb. W prak­ty­ce jed­nak więk­szość kie­row­ców nie korzy­sta z objaz­dów, tyl­ko jeż­dżą po pla­cu budo­wy.
To koniec dużej inwe­sty­cji, któ­ra uprzy­krza­ła życie miesz­kań­com i kie­row­com. W zie­mię zosta­ło wło­żo­nych oko­ło 7,5 mln zło­tych. Wyko­na­no od pod­staw kana­li­za­cję sani­tar­ną wzdłuż ul. Przy­jaź­ni na odcin­ku ponad 6 km oraz kana­li­za­cję desz­czo­wą o dłu­go­ści 1,4 km, któ­ra będzie odwad­nia­ła ul. Tuwi­ma. Do sie­ci zosta­nie przy­łą­czo­nych ok. 120 nie­ru­cho­mo­ści.
To kolej­ne duże zada­nie, jakie prze­pro­wa­dzi­ła spół­ka Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Oprócz poło­że­nia nowych rur wyko­naw­ca wybu­do­wał tak­że dwa­na­ście prze­pom­pow­ni ście­ków, w tym sześć przy­do­mo­wych. Pie­nią­dze na sfi­nan­so­wa­ne cało­ści prac będą pocho­dzić co naj­mniej z dwóch źró­deł. Część z łącz­nej kwo­ty oko­ło 7,5 mln zło­tych pocho­dzi ze środ­ków wła­snych spół­ki, a część sta­no­wi pre­fe­ren­cyj­na pożycz­ka inwe­sty­cyj­na z Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Opo­lu.
REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting