W czwartek oficjalne otwarcie przedszkola w Kłodnicy

Obiekt jest już goto­wy, nie­dłu­go prze­pro­wa­dzą się do nie­go dzie­ci.

Ofi­cjal­ne otwar­cie przed­szko­la nastą­pi o godzi­nie 14.00. To będzie spo­re wyda­rze­nie dla lokal­nej spo­łecz­no­ści osie­dla Kłod­ni­ca.

- Zde­cy­do­wa­li­śmy się na zbu­rze­nie poprzed­nie­go budyn­ku i budo­wę zupeł­nie nowe­go — mówi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Nie­wy­klu­czo­ne, że w kolej­nych latach podob­ne inwe­sty­cje prze­pro­wa­dzi­my w innych przed­szko­lach.

To pię­tro­wy obiekt, któ­ry powstał na miej­scu sta­re­go gma­chu. Z zewnątrz zdo­bią gu mura­le o baj­ko­wej tema­ty­ce. W ostat­nich dniach nauczy­ciel­ki wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go meblu­ją wnę­trza.

Inwe­sty­cję wymu­si­ła mię­dzy inny­mi opi­nia stra­ży pożar­nej, któ­ra zwra­ca­ła uwa­gę na fakt, że przed­szko­le nie ma alter­na­tyw­nej dro­gi ewa­ku­acyj­nej. Nie było jej z powo­du barier archi­tek­to­nicz­nych, jakie narzu­cał przed­wo­jen­ny budy­nek.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting