W Blachowni otwarto nowe muzeum

W zbio­rach są mię­dzy inny szcząt­ki samo­lo­tów bio­rą­cych udział w tzw. bitwie o ben­zy­nę.
Miej­sce, w któ­rym powsta­ło muzeum nie jest przy­pad­ko­we – to odre­stau­ro­wa­ny i przy­sto­so­wa­ny do użyt­ku publicz­ne­go schron prze­ciw­lot­ni­czy typu Sal­zgit­ter. Jest to monu­men­tal­na budow­la ze zbro­jo­ne­go beto­nu, wznie­sio­na dzię­ki nie­wol­ni­czej pra­cy więź­niów pobli­skich obo­zów, mają­ca za zada­nie chro­nić pra­cow­ni­ków budo­wa­nych zakła­dów OHW Ble­ch­ham­mer przed bom­ba­mi zrzu­ca­ny­mi z samo­lo­tów 15 Armii Powietrz­nej USAAF. W jed­nym obiek­cie łączą się wszyst­kie aspek­ty histo­rii, zna­nej jako Ślą­ska Bitwa o Pali­wo.
Dziś w sobo­tę nowe muzeum zosta­ło ofi­cjal­nie otwar­te. W połu­dnie zebra­nym umoż­li­wio­no zwie­dza­nie schro­nu i eks­po­zy­cji. Są tam ame­ry­kań­skie mun­du­ry z cza­sów II woj­ny świa­to­wej, szcząt­ki samo­lo­tów bom­bar­du­ją­cych miej­sco­we zakła­dy, pamiąt­ki z obo­zów jeniec­kich, mapy, makie­ty i wie­le innych.
Orga­nia­to­rem wysta­wy jest sto­wa­rzy­sze­nie Ble­ch­ham­mer 1944. Poza zwie­dza­niem zapla­no­wa­no emi­sję fil­mu “Byłem więź­niem 10 obo­zów”, pre­lek­cję mul­ti­me­dial­ną pt. “Ślą­ska Bitwa o Pali­wo 1939–1945” oraz pre­zen­ta­cję sprzę­tu, umun­du­ro­wa­nia i opo­rzą­dze­nia przez Gru­pę Rekon­struk­cji Histo­rycz­nych — Pie­cho­ta Heer
Na koniec zapla­no­wa­no pre­lek­cję histo­rycz­ną pt. :“Ści­ga­nie i odpo­wie­dzial­ność kar­na człon­ków załóg obo­zów ist­nie­ją­cych wokół Kędzie­rzy­na i Bla­chow­ni w cza­sie II woj­ny świa­to­wej”.
REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting