Uroczyście ślubowali uczniowie klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 3

Po raz kolej­ny w Zespo­le Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mło­dzież z kla­sy mun­du­ro­wej zło­ży­ła uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie. Tym razem jako ucznio­wie 4 – let­nie­go tech­ni­kum o kie­run­ku spe­dy­tor.

Do ubie­głe­go roku szko­ła ofe­ro­wa­ła naukę w 3-let­nim liceum, obec­nie ucznio­wie mogą uzy­skać tytuł: tech­nik – spe­dy­tor. Ślu­bo­wa­nie zło­ży­ło 10 dziew­cząt i 10-ciu chłop­ców.

Przez czte­ry lata ucznio­wie kla­sy mun­du­ro­wej będą mogli zapo­znać się ze wszyst­ki­mi służ­ba­mi mun­du­ro­wy­mi w kla­sie z dodat­ko­wy­mi zaję­cia­mi o pro­fi­lu poli­cyj­nym, stra­żac­kim i woj­sko­wym. Szko­ła współ­pra­cu­je z Powia­to­wą Komen­dą Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Komen­dą Powia­to­wą Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, Woj­sko­wą Komen­dą Uzu­peł­nień, Jed­nost­ką Ratow­ni­czą Bla­chow­nia oraz OSP Sła­wię­ci­ce.

Na ślu­bo­wa­nie przy­by­li rodzi­ce, kole­żan­ki i kole­dzy uczniów oraz przed­sta­wi­cie­le Władz Powia­tu, Mia­sta i Służb Mun­du­ro­wych. Uro­czy­stość tra­dy­cyj­ne roz­po­czę­ła się od wpro­wa­dze­nia sztan­da­ru Szko­ły i odśpie­wa­nia hym­nu pań­stwo­we­go.

Następ­nie do uczniów zwró­cił się Dyrek­tor Szko­ły Adam Kania: — Ten mun­dur to dla Was wiel­kie wyzwa­nie i wiel­ka odpo­wie­dzial­ność – mówił. I przede wszyst­kim obo­wią­zek. Repre­zen­tu­je­cie nie tyl­ko szko­łę, ale sie­bie i swo­ją rodzi­nę – dodał.

Następ­nie życze­nia i gra­tu­la­cje kie­ro­wa­li do uczniów kolej­no: Pre­zy­dent Mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska, Kie­row­nik Wydzia­łu Oświa­ty Aure­lia Stę­pień oraz przed­sta­wi­cie­le służb mun­du­ro­wych: pod­in­spek­tor Janusz Hen­cel — Zastęp­ca Komen­dan­ta Powia­to­we­go Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, mjr Jaro­sław Trze­biń­ski — Zastęp­ca Komen­dan­ta Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień, Marek Weis­ser — Naczel­nik OSP Sła­wię­ci­ce i mjr Woj­ciech Dudziec — Dyrek­tor Aresz­tu Śled­cze­go.

Po uro­czy­stym ślu­bo­wa­niu uczniom zosta­ły wrę­czo­ne akty mia­no­wa­nia na kade­tów.

Kolej­nym punk­tem uro­czy­sto­ści było wrę­cze­nie nagród lau­re­atom III edy­cji kon­kur­su pla­stycz­no – foto­gra­ficz­ne­go „Żyj bez­piecz­nie w swo­im domu, mie­ście i powie­cie” orga­ni­zo­wa­ne­go tym razem pod hasłem „Tele­fon komór­ko­wy a bez­pie­czeń­stwo na dro­gach”. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su był Zespół Szkół nr 3, Sta­ro­stwo Powia­tu Kędzie­rzyń­sko — Koziel­skie­go oraz Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści świe­żo mia­no­wa­ni młod­si kade­ci zapre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści aktor­skie i wokal­ne w przy­go­to­wa­nym pro­gra­mie arty­stycz­nym.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting