Trzy lata więzienia za próbę podpalenia kamienicy na ul. Koszykowej

Taki wyrok usły­szał 29-let­ni Damian O.

Ta histo­ria w lutym wstrzą­snę­ła w lutym miesz­kań­ca­mi osie­dla Pogo­rze­lec. 29-let­ni Damian O. pró­bo­wał pod­pa­lić kamie­ni­cę na uli­cy Koszy­ko­wej 19. Wszyst­ko zare­je­stro­wa­ły kame­ry moni­to­rin­gu.

-Na karę 3 lat pozba­wie­nia wol­no­ści ska­za­ny został męż­czy­zna, któ­re­mu Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zarzu­ci­ła usi­ło­wa­nie spro­wa­dze­nia poża­ru budyn­ku przy ul. Koszy­ko­wej 19 — poin­for­mo­wał Sta­ni­sław Bar, rzecz­nik Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Opo­li.

Wyro­kiem Sądu Rejo­no­we­go w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu 29 – let­ni Damian O. został uzna­ny win­nym tego, że w dniu 26 lute­go 2019 r. z zamia­rem wznie­ce­nia poża­ru budyn­ku przy ul. Koszy­ko­wej 19 rzu­cił w kie­run­ku jed­ne­go z bal­ko­nów zapa­lo­ną szkla­ną butel­kę z zawar­to­ścią ben­zy­ny, któ­ra po odbi­ciu się od fasa­dy spa­dła na sto­ją­cy bez­po­śred­nio pod budyn­kiem samo­chód, któ­ry zajął się ogniem i spło­nął. Pożar samo­cho­du spo­wo­do­wał uszko­dze­nie dwu innych, sto­ją­cych w jego pobli­żu, pojaz­dów, co rów­nież obję­te zosta­ło odpo­wie­dzial­no­ścią oskar­żo­ne­go.

Damia­no­wi O. przy­pi­sa­no tak­że spraw­stwo posia­da­nia ponad 15 gra­mów amfe­ta­mi­ny, co do któ­rej Sąd orzekł prze­pa­dek.

Na oskar­żo­ne­go nało­żo­no obo­wią­zek napra­wie­nia szko­dy poprzez zapła­tę na rzecz pokrzyw­dzo­nych kwo­ty 7 i 5 tys. zł.Wyrok nie jest pra­wo­moc­ny.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting