Szpital w Koźlu dostanie 15 mln zł unijnych pieniędzy

Prze­zna­czo­ne zosta­ną na wal­kę z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Trans­fer środ­ków koor­dy­nu­ją wła­dze woj. opol­skie­go.

Dzia­ła­ją­cy już bli­sko od dwóch tygo­dni szpi­tal mono­pro­fi­lo­wy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu potrze­bu­je dużo sprzę­tu do lecze­nia cho­rych na koro­na­wi­ru­sa. Dzien­nie zuży­wa się tam nawet 200 kom­bi­ne­zo­nów.

Dla­te­go wła­dze woje­wódz­twa opol­skie­go posta­no­wi­ły prze­zna­czyć 45 mln zło­tych na wspar­cie lecze­nia szpi­tal­ne­go na całej Opolsz­czyź­nie. 15 mln zł z tej kwo­ty tra­fi do Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Za te pie­nią­dze kupio­ne będą respi­ra­to­ry, apa­ra­tu­ra do moni­to­ro­wa­nia czyn­no­ści życio­wych, urzą­dze­nia do tle­no­te­ra­pii, nie­zbęd­ne urzą­dze­nia dia­gno­stycz­ne czy urzą­dze­nia do dezyn­fek­cji pomiesz­czeń i kare­tek. A tak­że środ­ki ochro­ny oso­bi­stej – ręka­wi­ce, maski, far­tu­chy, przy­łbi­ce ochron­ne czy pły­ny do dezyn­fek­cji.

– Jest już zgo­da woje­wo­dy, Mini­ster­stwa Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej oraz Komi­sji Euro­pej­skiej na te dzia­ła­nia – mówi mar­sza­łek woje­wódz­twa Andrzej Buła.

Wcze­śniej 11 respi­ra­to­rów prze­ka­za­li do szpi­ta­la w Koź­lu miej­sco­wi stra­ża­cy.

W szpi­ta­lu zakaź­nym w Koź­lu prze­by­wa obec­nie 20 pacjen­tów, w tym 8 osób z potwier­dzo­nym zaka­że­niem, resz­ta to oso­by, u któ­rych podej­rze­wa się zaka­że­nie. W izo­la­cji domo­wej prze­by­wa­ją trzy oso­by z tere­nu powia­tu (z potwier­dzo­nym zaka­że­niem), w kwa­ran­tan­nie prze­by­wa 139 osób, w kwa­ran­tan­nie w związ­ku z prze­kro­cze­niem gra­ni­cy prze­by­wa­ją 123 oso­by, w tym jed­na oso­ba w kwa­ran­tan­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej. 21 osób obję­tych jest nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting