Szpital w Kędzierzynie-Koźlu oceniony najwyżej z całej Opolszczyzny

Wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych wrę­czo­no pod­czas kon­gre­su „Per­ły Samo­rzą­du 2018”, któ­ry odbył się w Gdy­ni.

Poziom opie­ki zdro­wot­nej w powie­cie od lat nale­żał do dość dobrych, cho­ciaż oczy­wi­ście są i nie­za­do­wo­le­ni pacjen­ci. W roz­ma­itych ran­kin­gach nasz samo­rząd zazwy­czaj wypa­dał jed­nak co naj­mniej przy­zwo­icie.

Nie ina­czej sta­ło się w przy­pad­ku naj­now­sze­go ran­kin­gu Gaze­ty Praw­nej. Przy­go­to­wu­jąc zesta­wie­nie pyta­no o inwe­sty­cje w szpi­ta­le, ich kon­dy­cję finan­so­wą, a tak­że pod­pi­sa­ne kon­trak­ty z NFZ. Spraw­dza­no też zaple­cze medycz­ne jed­no­stek, ile mają leka­rzy, pie­lę­gnia­rek, przychodni.Ważne było wypo­sa­że­nie pla­có­wek medycz­nych.

Wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych wrę­czo­no pod­czas kon­gre­su „Per­ły Samo­rzą­du 2018”, któ­ry odbył się w Gdy­ni. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski zna­lazł się na wyso­kim 12. miej­scu w kra­ju, jako jedy­ny z Opolsz­czy­zny w pierw­szej pięt­na­st­ce wyróż­nio­nych.

fot. Sta­ro­stwo

REKLAMA2 thoughts on “Szpital w Kędzierzynie-Koźlu oceniony najwyżej z całej Opolszczyzny

  1. Janek

    No i super. Gdy­by tak jesz­cze coś z oddzia­łem dzie­cię­cym i położ­nic­twem zro­bi­li to był­by w pierw­szej dzie­siąt­ce w kra­ju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting