Studenci na oddziałach szpitala. Uczą się u nas zawodu

Przy­szłe pie­lę­gniar­ki i pie­lę­gnia­rze roz­po­czę­li prak­ty­ki w szpi­ta­lu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Pierw­sze lek­cje dla stu­den­tów trze­cie­go roku odby­ły się na oddzia­le położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­nym oraz na oddzia­le neu­ro­lo­gicz­nym, a już wkrót­ce rów­nież na oddzia­le pedia­trii.

Gru­py zaję­cio­we skła­da­ją się z 6–8 osób. Wykła­dow­cą każ­dej z nich jest pra­cow­nik PMWSZ w Opo­lu spe­cja­li­zu­ją­cy się w danej dzie­dzi­nie.

Przy­po­mnij­my, 28 listo­pa­da szpi­tal i powiat zawar­li poro­zu­mie­nie z Pań­stwo­wą Medycz­ną Wyż­szą Szko­łą Zawo­do­wą w Opo­lu, na mocy któ­re­go reali­zo­wa­na jest współ­pra­ca w obsza­rze pie­lę­gniar­stwo i położ­nic­two.

– Już jakiś czas temu mówi­li­śmy, że chce­my zacie­śniać współ­pra­cę ze szko­ła­mi wyż­szy­mi. Dobrych kil­ka mie­się­cy temu pod­pi­sa­li­śmy poro­zu­mie­nie z Uni­wer­sy­te­tem Opol­skim, rów­nież finan­so­wo wspar­li­śmy uczel­nie w two­rze­niu kie­run­ku medycz­ne­go. To dla nas bar­dzo waż­ne, chce­my bowiem, by spe­cja­li­ści zna­leź­li potem u nas pra­cę – mówi­ła sta­ro­sta powia­tu Mał­go­rza­ta Tudaj.

W ramach poro­zu­mie­nia zaję­cia prak­tycz­ne dla stu­den­tów na kie­run­ku pie­lę­gniar­stwo i położ­nic­two odby­wa­ją się we wska­za­nych oddzia­łach szpi­ta­la.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting