Sprzedaj i kup płyty winylowe

1 wrze­śnia w godz. 12.00–15.00 w DK “Che­mik” odbę­dzie się kolej­na Gieł­da Winy­li. Wstęp jest bez­płat­ny dla wszyst­kich.

Pyta­nia doty­czą­ce szcze­gó­łów gieł­dy oraz rezer­wa­cji sto­isk nale­ży kie­ro­wać na adres mailo­wy: lukasz.galus@mok.com.pl, tel. 77 480 25 58 (od 8.00 — 16.00).

Muzy­ka z pły­ty winy­lo­wej urze­ka od poko­leń. Gieł­da jest naj­lep­szym spo­so­bem na zdo­by­cie ulu­bio­nych i uni­ka­to­wych edy­cji płyt, któ­rych nie znaj­dzie­my już w żad­nych skle­pach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting