Śmieci po nowemu. “Czysty region” szykuje kolejne zmiany

Sys­tem odbie­ra­nia odpa­dów ma zostać uspraw­nio­ny i przy­sto­so­wa­ny do prze­pi­sów kra­jo­wych.

Prze­pi­sy doty­czą­ce gro­ma­dze­nia i wywo­zu śmie­ci są dosyć skom­pli­ko­wa­ne i wie­le wspól­not miesz­ka­nio­wych wciąż musi pouczać swo­ich loka­to­rów o tym, jak nale­ży pozby­wać się odpa­dów. Teraz szy­ku­ją się kolej­ne zmia­ny, któ­re przy­go­to­wu­je “Czy­sty region”.

Zwią­zek Mię­dzyg­min­ny „Czy­sty Region” chce jed­nak skon­sul­to­wać z miesz­kań­ca­mi nowy kształt regu­la­mi­nu. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapla­no­wa­no trzy takie spo­tka­nia.

Wszyst­kie odbę­dą się jesz­cze w tym mie­sią­cu, w róż­nych czę­ściach mia­sta.:

21.03.2019 r. o godz. 17:00 w sali obrad Urzę­du Mia­sta (p. 229, pię­tro I)

26.03.2019 r. o godz. 18:00 w sali OSP Sła­wię­ci­ce przy ul. Sła­wię­cic­kiej 18

27.03.2019 r. o godz. 17:00 w Domu Kul­tu­ry “Che­mik” przy al. Jana Paw­ła II (sala 24, pię­tro I)

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogą wcze­śniej zapo­znać się z zakre­sem pro­po­no­wa­nych zapi­sów. Wię­cej szcze­gó­łów dostęp­nych jest na stro­nie inter­ne­to­wej: www.czystyregion.pl oraz w załącz­ni­kach pod arty­ku­łem. Wła­sne uwa­gi zgła­szać moż­na rów­nież pisem­nie na adres Związ­ku: ul. Szkol­na 15, 47–225 Kędzie­rzyn-Koź­le oraz mailo­wo: sekretariat@czystyregion.pl do koń­ca mar­ca 2019 r.

Celem zmian jest m.in. wpro­wa­dze­nie selek­tyw­ne­go zbie­ra­nia odpa­dów ule­ga­ją­cych bio­de­gra­da­cji w zabu­do­wie zamiesz­ka­łej wie­lo­ro­dzin­nej i w zabu­do­wie nie­za­miesz­ka­łej (w tym dom­ki rekre­acyj­ne i wypo­czyn­ko­we oraz rodzin­ne ogród­ki dział­ko­we.

Pla­no­wa­ne jest tak­że wpro­wa­dze­nie selek­tyw­nej zbiór­ki papie­ru z tere­nu nie­ru­cho­mo­ści nie­za­miesz­ka­łych i rezy­gna­cja z wor­ków o pojem­no­ści 60 litrów (zastą­pie­nie ich opa­ko­wa­nia­mi o poj. 120 l.)

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting