Są dwa kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

To męż­czy­zna i kobie­ta. Prze­by­wa­ją w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Pierw­szy przy­pa­dek to męż­czy­zna w śred­nim wie­ku z pow. kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Pacjent jest w sta­nie dobrym, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Miał kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną Covid-19.Przebywa na kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Kolej­ny to kobie­ta w śred­nim wie­ku z pow. kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Kobie­ta jest w sta­nie dobrym, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Mia­ła kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną Covid-19. Tak­że prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie domo­wej.

W sumie w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim mamy 4 zaka­żo­ne oso­by. Dziś na Opolsz­czyź­nie przy­by­ły 4 takie przy­pad­ki. W sumie jest ich 14.

Moż­na się spo­dzie­wać, że w nad­cho­dzą­cy tygo­dniu takich przy­pad­ków będzie wię­cej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting