Rusza cykl spotkań władz miasta z mieszkańcami osiedli

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i jej zastęp­cy naj­pierw poja­wią się na Pogo­rzel­cu. Potem na os. Pia­stów i innych czę­ściach mia­sta.

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska od począt­ku pierw­szej kaden­cji zapew­nia­ła, że chce być bli­sko ludzi i ich zwy­kłych pro­ble­mów. Temu mają słu­żyć m.in. spo­tka­nia osie­dlo­we, któ­re orga­ni­zo­wa­ne są co roku na miej­skich osie­dlach.

Mają one cha­rak­ter otwar­ty i każ­dy uczest­nik może poru­szyć inte­re­su­ją­ce go tema­ty. Będzie to rów­nież oka­zja do roz­mo­wy o inwe­sty­cjach czy budże­cie oby­wa­tel­skim.

Wszyst­kie spo­tka­nia roz­pocz­ną się o sta­łej porze – o godzi­nie 17:00. Do 10 lute­go zapla­no­wa­no sześć zebrań. Pozo­sta­łe odbę­dą się po zakoń­cze­niu ferii zimo­wych, a dokład­ny har­mo­no­gram zosta­nie poda­ny z wyprze­dze­niem.

Tego­rocz­ny cykl roz­po­czy­na się na Pogo­rzel­cu. Spo­tka­nie zapla­no­wa­no 28 stycz­nia w Publicz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 5. Kolej­no z pre­zy­dent mia­sta spo­tka­ją się miesz­kań­cy osie­dli: Pia­stów (30.01 – Klub Osie­dlo­wy „Kaj­tek”), Sła­wię­ci­ce (04.02 – Publicz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 16), Azo­ty, (05.02 – Miesz­ka­nia chro­nio­ne) Kuź­nicz­ka (06.02 – sie­dzi­ba Rady Osie­dla) i Kłod­ni­ca (10.02 – sie­dzi­ba Rady Osie­dla).

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting