Remonty dróg w Kędzierzynie-Koźlu. Co z najważniejszymi tegorocznymi inwestycjami?

Tym tema­tom poświę­co­na była wtor­ko­wa kon­fe­ren­cja pra­so­wa władz mia­sta.

Obec­nie prze­bu­do­wy­wa­ne są uli­ce Kar­pac­ka i Staf­fa.

- W maju powin­ni­śmy zamknąć te inwe­sty­cje — mówi Artur Marusz­czak, wice­pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la ds. inwe­sty­cyj­nych. — Z kolei prze­bu­do­wa uli­cy Pie­li powin­na być zakoń­czo­na w kwiet­niu.

Za trzy mie­sią­ce powin­na być goto­wa tak­że dro­ga do por­tu. Przy­go­to­wy­wa­ne są rów­nież prze­bu­do­wy uli­cy Łokiet­ka oraz ostat­ni frag­ment alei Jana Paw­ła II od ul. Woj­ska Pol­skie­go do uli­cy Kosmo­nau­tów.

Tyle, jeśli cho­dzi o naj­waż­niej­sze dro­gi. Nie­dłu­go ma rów­nież ruszyć budo­wa hospi­cjum, a tak­że zakoń­czyć się roz­bu­do­wa cmen­ta­rza komu­nal­ne­go na osie­dlu Kuź­nicz­ka.

Jak infor­mo­wał nie­daw­no por­tal tygodnik7dni.pl uda­ło się wzno­wić pra­ce przy budo­wie Wod­ne­go Okka. Część zewnętrz­na ma być goto­wa w czerw­cu.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting